Artex: Er worden stappen gezet

4 november 2022

Om duidelijkheid te verkrijgen over wat het bedrijf Artex in Aarle-Rixtel precies uitstoot en een aantal andere zaken aan te pakken of op te lossen heeft PNL op 14 oktober 2021 een motie opgesteld. Deze is vervolgens met alle partijen tezamen verder aangescherpt, ingediend en aangenomen. Na een vraag van PNL op 29 september 2022 over de status van de uitvoering van deze motie, is vrijdag 4 november 2022 de gemeenteraad hierover geïnformeerd middels een RIB (Raadsinformatiebrief). Hierin staat o.a. het volgende:

Er is een klankbordgroep leefbaarheid Artex opgericht. Hierin zitten de gemeente, Artex en omwonenden. De omwonenden worden vertegenwoordigd door vier gekozen vertegenwoordigers, die het mandaat hebben namens die achterban. Met de klankbordgroep is in twee bijeenkomsten, in april en juni, gekeken hoe het proces rondom de uitvoering van de motie het beste vorm gegeven kan worden. In gezamenlijkheid is gekozen voor een onafhankelijke procesbegeleider, dhr. Van Mourik, waarmee in september een eerste bijeenkomst is geweest. De stappen die nu gezet gaan worden zijn dat de omwonenden met hun achterban, aan de hand van thema’s (milieu en gezondheid, klacht- behandeling en afhandeling, toezicht en handhaving en parkeren) hoofd- en deelvragen formuleren. Aan de hand van deze vragen komen er inhoudelijke bijeenkomsten voor de klankbordgroep, waarbij GGD, RIVM, ODZOB en andere stakeholders worden uitgenodigd (afhankelijk van thema). De omwonenden in de klankbordgroep nemen de opbrengst van deze bijeenkomsten vervolgens mee richting hun achterban. Leiden deze inhoudelijke bijeenkomsten tot voorstellen waarover een besluit moet worden genomen? Dan wordt er tijdens besluitvormende bijeenkomsten voor gezorgd dat met de juiste stakeholders een besluit hierover genomen kan worden.

Sinds september heeft Artex een nieuwe luchtzuiveringsinstallatie in werking. Op 18 oktober is de klankbordgroep uitgenodigd voor een rondleiding in het bedrijf en een toelichting over de werking van de installatie. Door Artex is aangegeven dat de installatie op dit moment geoptimaliseerd wordt. Metingen zullen hierna volgen. Omwonenden hebben op dit moment geen vertrouwen in de representativiteit van de reeds gedane metingen. Er worden daarom met de klankbordgroep vooraf afspraken gemaakt hoe metingen worden uitgevoerd. Omwonenden, zo staat in de RIB, hechten er veel waarde aan om zorgvuldigheid te verkiezen boven snelheid van dit proces, hetgeen het college ook onderstreept.

PNL is tot op heden tevreden over hoe dit proces verloopt. Uiteraard blijven we dit op de voet volgen, zodat de motie goed wordt uitgevoerd en er na vele jaren touwtrekken een oplossing komt waar alle partijen mee kunnen leven.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.