Bestemmingsplan Artex hersteld

15 oktober 2021

Het bestemmingsplan 2015, waarin destijds een fout is geslopen t.a.v. van de milieucategorie waaronder Artex in Aarle-Rixtel moet werken, is donderdag 14 oktober hersteld door de Laarbeekse gemeenteraad. Ook PNL stemde met 8 van de 9 raadsleden in met het herstellen van de gemaakte fout. Ook werd op voordracht van PNL een gezamenlijke motie van alle partijen aangenomen, waarin het college wordt opgedragen een aantal zaken voor eens en altijd duidelijk te maken en te verbeteren.

Feiten, onzekerheden, wantrouwen, verschillen in juridische inzichten en ongerustheid kruisen elkaar in het onderwerp over de gemaakt fout in het bestemmingsplan 2015. Omwonenden van Artex ondervinden al sinds jaar en dag met name last van de uitstoot van Artex. Daarbij heerst onzekerheid over wat het bedrijf precies uitstoot. PNL onderschrijft de zorgen van de omwonenden, maar ziet de oplossing daarvan los van het herstellen van de gemaakte fout in het bestemmingsplan.

Om nu eindelijk duidelijkheid te verkrijgen over wat Artex precies uitstoot en een aantal andere zaken aan te pakken of op te lossen, heeft PNL in eerste instantie een motie opgesteld. Deze is later met alle partijen tezamen verder aangescherpt en ingediend. Hierin wordt het college opgedragen om: (1) Die metingen te laten verrichten die nodig zijn om precies te weten wat Artex uitstoot en deze bevindingen openbaar beschikbaar te maken. Hierbij te onderzoeken of continu metingen een mogelijkheid zijn. (2) De werkwijze m.b.t. het onderzoek vooraf met de omwonenden te bespreken en realistische suggesties van de omwonenden hierbij mee te nemen. (3) De gemeenteraad vooraf over de kosten van een dergelijk onderzoek te informeren. (4) Te handhaven op alle overtredingen die geconstateerd worden. (5) Ervoor te zorgen dat indieners van klachten, voor zover dat al niet het geval is, op een juiste en adequate manier terugkoppeling krijgen over wat er met hun klachten gebeurt. (6) Erop toe te zien dat Artex, binnen de ruimte die de huidige vergunning en wetgeving biedt, haar getoonde bereidheid nakomt om aanvullende (al dan niet technische) maatregelen te treffen die de ervaren overlast, en dan met name de uitstoot, sterk reduceert of zelfs helemaal wegneemt.

De verantwoordelijk wethouder vertelde dat uitstel van het besluit om het bestemmingsplan al dan niet aan te passen niet mogelijk was, vanwege een uitspraak van de Raad van State. Artex werkt onder de milieuvergunning 2010. De regels daarin, aldus de wethouder, zijn op het gebied van geluid en geur strenger dan de regels die de provincie nu hanteert. De advocaat van de omwonenden zei dat herstellen van het bestemmingsplan zou betekenen dat de huidige situatie van Artex geheel zal worden gelegaliseerd. Volgens de wethouder zijn echter alleen milieu neutrale wijzigingen, die vanaf 2015 hebben plaatsgevonden, toegestaan.

PNL zal de komende tijd het college controleren op de uitvoering van de door de gemeenteraad aangenomen motie. We hopen en verwachten dat alle partijen daarbij met elkaar samenwerken, zodat het vertrouwen in elkaar langzaam weer hersteld kan worden.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.