Woningbouw en extra personeel

15 april 2021

Het woningbouwprogramma van Laarbeek is geactualiseerd en het college vraagt de gemeenteraad nu om dit vast te stellen. Om dit programma mogelijk te maken, zo stelt het college, is €250.000 nodig voor extra personeel (1.51 fte). Dit zou nu voorgefinancierd moeten worden uit de algemene reserve in afwachting van een voorstel voor structurele formatie-uitbreiding en het in rekening brengen van plankosten aan indieners en/of ontwikkelaars van bouwplannen (niet bij particulieren). Als PNL zijn wij niet direct voorstander voor het doorbelasten van de extra plankosten. Mede door de gemeente (leges, extra voorwaarden e.d. worden de kosten voor nieuwbouw namelijk al extra opgedreven, waardoor woningen steeds onbetaalbaarder worden. Dit hebben wij gezegd tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijk Domein op woensdag 14 april.

De overige plannen zullen volgens het voorstel, indien Laarbeek over meer bouwtitels komt te beschikken, opnieuw beoordeeld worden. Denk hierbij onder andere aan de Ruimte-voor- ruimte woningen in Mariahout -Zuid en Hoge Regt Noord. Deze plannen maken ook deel uit van de financiële onderbouwing voor de plannen van de Heuvel in Lieshout. Uitvoering zal dan gefaseerd gaan plaatsvinden.

In het regionaal ruimtelijk overleg is, zo zegt het college, met alle gemeenten en de provincie vastgelegd dat de provinciale bevolkings-en woningbehoefte prognose leidend is voor de bouwplannen van de gemeenten. Voor Laarbeek betekent dit dat er tot en met 2035, naast de verdere afwerking van de lopende projecten van in totaal circa 679 woningen, nog een vrije ruimte is om 106 nieuwe bouwplannen te kunnen honoreren. Daarentegen is de vraag naar nieuwe woningen op dit moment erg groot. Als alle verzoeken die nu zijn ingediend zouden worden gehonoreerd dan zouden er 663 extra woningen gebouwd moeten worden. 557 woningen méér dan de vrije ruimte die er nu is. “Bijna wekelijks komen er nog nieuwe verzoeken binnen”, aldus de wethouder.

Als PNL zien wij in het bestuursakkoord dat de provincie in haar beleidsuitgangspunten de zogenaamde ‘kans-gedreven’ benadering hanteert. De basis voor de provincie is hierbij strak sturen (gegevens en prognose actueel houden) en ruimte geven. Volgens ons liggen hier nu juist nog kansen om het woningcontingent (aantal woningen dat mag worden gebouwd) uit te breiden. In mei vindt er een gesprek plaats tussen de wethouder, afgevaardigden van de Peelgemeenten en gedeputeerde Ronnes van de provincie over de wens om meer te bouwen in Laarbeek.

Tijdens de raadsvergadering komt dit punt als bespreekstuk op de agenda en moet er een besluit worden genomen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.