Vragenhalfuurtje raadsvergadering 8 september 2016

7 oktober 2016

Na afloop van de raadsvergadering van 2 juni jl, is de raad geïnformeerd geworden – middels een presentatie – over het op te richten Ondernemersfonds Laarbeek. Sindsdien is er vooral in ondernemend Laarbeek veel over gesproken en gediscussieerd. “Vier” heeft een avond georganiseerd waarbij namens de gemeente uitleg werd gegeven en bij de huiskamerbijeenkomsten van ondernemers in het Buitengebied is het Ondernemersfonds zijdelings– bij de rondvraag – aan de orde geweest.

Toch is er nog veel onduidelijkheid bij veel ondernemers maar ook bij (sport)verenigingen die eigenaar zijn en/of gebruik maken van een gebouw cq een ‘niet-woning’. Bij het oprichten van het Ondernemersfonds Laarbeek speelt de gemeente Laarbeek vooral een faciliterende rol, maar ook een rol die doorslaggevend is: de gemeente Laarbeek, i.c. de gemeenteraad, zal een verordening moeten vaststellen zodat het Ondernemersfonds financieel gevoed wordt en kan werken. Gelet hierop, en op de nog bij velen aanwezige onduidelijkheden betreffende het Ondernemersfonds Laarbeek, willen wij de volgende vragen stellen aan de verantwoordelijke portefeuillehouder.

Komt er, op initiatief van het college, nog een voorlichtingsbijeenkomst over het Ondernemersfonds Laarbeek waarbij alle bedrijven, verenigingen, zzp’ers, stichtingen, etc. die geacht worden te gaan bijdragen aan het Ondernemersfonds Laarbeek, uitgenodigd worden?
Zo ja: is al bekend wanneer deze voorlichtingsbijeenkomst zal gaan plaatsvinden?
Zo nee: waarom niet?

Zijn de initiatiefnemers van het Ondernemersfonds Laarbeek voornemens om de diverse (sport)verenigingen als bijdrage-plichtig aan het Ondernemersfonds te benoemen?
Zo ja, wat zijn hiervan de beweegredenen?

Een Ondernemersfonds van en door alle ondernemers, kan alleen maar een succes worden als er ruim voldoende draagvlak voor is. Wat is, volgens de portefeuillehouder, op dit moment het overheersend sentiment onder de ondernemers betreffende het Ondernemersfonds Laarbeek. Mede gerelateerd aan de bijeenkomst van ‘Vier’ en de eerder genoemde Huiskamerbijeenkomsten in het Buitengebied.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.