Verslag Raadsvergadering 28 augustus 2020

28 augustus 2020

Tijdens de lange maar constructieve raadsvergadering van 28 augustus heeft PNL verschillende punten naar voren gebracht.
 
2×2 Veghel-Asten
Ron van den Berkmortel vroeg aandacht voor een mogelijke uitspraak van wethouder Meulensteen in de krant dat er bij de provincie vergevorderde plannen zouden zijn voor het realiseren van een 2×2-verbinding tussen Veghel en Asten, in plaats van de geplande 2×1-verbinding. Wethouder Meulensteen gaf aan dat hij niet goed is geciteerd in de krant.
 
Bestrijden Japanse Duizendknoop
Bij de ingekomen stukken heeft Arian de Groot aandacht gevraagd voor goede communicatie rondom de aanpak van het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Wethouder Slaats zegt dat de bestrijding erg moeilijk is. Op dit moment is de hoop gevestigd op een Japanse Vlo. Deze vlo zou de Japanse Duizendknoop zodanig kunnen beschadigen dat deze plant niet zo hard kan voortwoekeren. Wij blijven dit volgen.
 
Heuvel Lieshout en de plannen
Over de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft Ton van de Wijdeven via een stemverklaring het volgende ingebracht. “Voor de fractie PNL betekent instemmen met het voorstel niet dat automatisch akkoord wordt gegaan met de ontwikkelingen rondom de Heuvel in Lieshout. Wij dringen er bij het college op aan de betrokkenheid van de inwoners van Lieshout en de gemeenteraad sterk te vergroten, zodat er daadwerkelijk sprake is van betrokkenheid. Ook is gewezen op de financiële risico’s van de ruimte voor ruimte kavels.
 
Regionale Energietransitie (RES)
De RES is een algemeen document over hoe de gemeenten een en ander in de regio Eindhoven op gaan pakken om de opgelegde doelen in het kader van duurzaamheid te bereiken. Via een brief aan de regio geeft de gemeenteraad haar mening over de concept-RES. Ron van den Berkmortel heeft het standpunt van PNL ingebracht. Zo zijn er vragen over de capaciteit van het elektriciteitsnet en de kosten die er gaan komen om deze te vergroten. In onze ogen zou er ook meer nadruk gelegd mogen worden op nieuwe technieken om energie op te wekken, zoals bijvoorbeeld waterstof. Concreet:
• Aandacht voor risico’s van zonnepanelen, zoals bijvoorbeeld de schade en effecten van afgebrande zonnepanelen
• Meer aandacht voor opslag van stroom, ook bij particulieren.
• Inzetten op bewustwording
• Dag- en nachttarief mogelijk herzien
• De eindgebruiker (u dus) moet een meer centrale rol krijgen in het totale proces. Niet alleen kan hij investeren in lokale elektriciteitsproductie maar ook door zijn consumptie te verschuiven in tijd
 
Allemaal maatregelen voor een toekomstige duurzame maatschappij. Met deze aantekeningen heeft PNL ingestemd met de vaststelling van de RES.
 
Projectplan Transitievisie Warmte
Het betreft een verplichte opstelling van deze visie. Besteden we dit uit of doet de gemeente het zelf? Voor het laatste wordt gekozen. Echter dit gaat natuurlijk geld kosten. Een projectbudget van 255.000 euro is nodig. Dit wordt voor 237.000 euro gedekt door het rijk en het restant van 18.000 euro betaalt de gemeente. Ron van den Berkmortel heeft ook hier de mening van PNL verkondigd. PNL is niet voor uitbreiding van personeel voor een eenmalig project. Gezocht dient te worden in de eigen organisatie. Door prioritering kan er in onze ogen personeel vrij gemaakt worden die dit plan kan uitwerken. De overige partijen denken dat er extra geld bij moet. De discussie wordt vervolgd bij de begrotingsbehandeling in november.
 
Vaststellen bestemmingsplan Porcus Campus
Het gaat hier over een herbestemming van een bedrijf aan de Kloosterdreef in Aarle-Rixtel. Van nu varkenshouderij (4.000 varkens) naar een educatief, recreatief en agrarisch bedrijf met maximaal 200 varkens. Met deze aanpak wordt een heel andere weg ingeslagen. Wim van Dijk heeft namens PNL hier kritische vragen bij gesteld, zoals over verkeersbewegingen in relatie tot de smalle weg die alleen door bestemmingsverkeer gebruikt mag worden en over het grote aandeel horeca dat gerealiseerd gaat worden. Zeker in de hoek van de Heikant wordt het aantal horecagelegenheden erg groot. Verder blijkt huisvesting voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten mogelijk. Hiervoor komen 32 kamers beschikbaar. Uiteindelijk zorgt de nieuwe aanpak voor minder ammoniakuitstoot, wat goed is voor de leefkwaliteit in de omgeving. We hebben ingestemd met deze herbestemming.
 
Afgeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanleg zonneparken
Voor aanvang van de behandeling deelde de voorzitter mee dat wethouder Meulensteen een van de vier kandidaten is waar gesprekken mee gevoerd gaan worden over de aanleg van zonneparken. Wethouder Meulensteen heeft als grondeigenaar een aanvraag ingediend voor 10 ha. zonnepark. De voorzitter deelt verder mee dat uit een intern onderzoek is gebleken dat het proces volgens de regels is gelopen en dat er voor wethouder Meulensteen geen sprake is van vooringenomenheid. Daarna is de inhoudelijke behandeling begonnen. Namens PNL heeft Toon Brouwers de standpunten ingebracht. Gewezen is op de grote impact die 60 ha., volgens wethouder Briels gaat het hier uiteindelijk om 42 ha. netto, heeft op de omgeving. Er is sprake van landschapsvervuiling. In Laarbeek waren 20 geïnteresseerden, waarvan er 10 overbleven die door een commissie zijn getoetst. Uiteindelijk bleven er 4 grondeigenaren, waaronder dus wethouder Meulensteen, over.
 
Hoe gaat het realiseren van een zonnepark in het buitengebied in zijn werk? In plaats van de grond te gebruiken voor landbouw of als weiland, worden de percelen door een bedrijf vol gezet met zonnepanelen. Deze blijven 25 jaar staan. De grondeigenaar krijgt een vergoeding van tussen de 5.000 en 7.000 euro per ha. per jaar. Degene die de zonnepanelen plaatst, verkoopt de opbrengst aan elektriciteitsleveranciers. Kortom: er gaat veel geld in om. Het is daarom ook dat PNL wil dat er voorwaarden worden opgenomen zodat de inwoners van Laarbeek hiervan kunnen profiteren, bijvoorbeeld door aandelen te kunnen kopen. Naast de financiële betrokkenheid van de inwoners, is ook de maatschappelijke betrokkenheid van groot belang. Ook hier hebben wij onze zorgen geuit over hoe dit vorm krijgt in Laarbeek. We zullen dit op de voet blijven volgen.
 
Aandacht hebben we gevraagd voor:
• Erfbeplanting om de zonneparken
• Het planten van struiken/bloemen/gewassen tussen de zonnepanelen, bijvoorbeeld voor bijen/insecten
• De verantwoordelijkheid voor de panelen bij eventueel faillissement van de ontwikkelaars
• Hoe wordt het opruimen van panelen geregeld
 
Met het feit dat het besluit dat nu wordt genomen een eerste stap is, gaat PNL akkoord. De gemeenteraad komt nadrukkelijk nog aan zet bij de definitieve besluitvorming. Het college kan nu gaan onderhandelen met de initiatiefnemers.
 
Motie onderwijshuisvesting
Noek Maas heeft namens PNL een motie ingediend over onderwijshuisvesting. Het komt er in het kort op neer dat het college de opdracht krijgt om via de Vereniging Nederlandse Gemeenten er bij het Rijk op aan te dringen om de onderwijsvergoeding voor de gemeente te vergroten. Dit in verband met de kosten die de gemeente heeft in het duurzaam maken van schoolgebouwen. De motie werd unaniem aangenomen.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.