Verslag commissie Sociaal Domein

8 januari 2020

Dinsdag 7 januari 2020 was de 1e vergadering in het nieuwe jaar van de commissie Sociaal Domein. Voor PNL zijn Toon Brouwers en Noek Maas de vertegenwoordigers in deze commissie.
 
Voor aanvang van de vergadering heeft Zorg om het Dorp (ZOD), oftewel de dorpsraad Mariahout, zich gepresenteerd. Met een charmante en tegelijk kritische presentatie gaf Ria Lindeman een goede doorkijk wat er allemaal gebeurt in Mariahout. En dit is niet weinig. Grote complimenten zijn hier volgens ons op z’n plaats. Wij vonden dit een voorbeeld van hoe participatie werkt, en legt tegelijk bloot dat er ook binnen de gemeente op ambtelijk en bestuurlijk niveau het een ander verbetert dient te worden. Ria gaf een doorkijk in de successen die ook samen met de gemeente zijn bereikt. Het Oranjeplein en Parochiepark. Zo maar twee voorbeelden. Echter er blijft ook nog veel te wensen over. Belangrijkste punten hierbij zijn het fietspad naar Son en Breugel en een fietspad naar Erp. Het fietspad naar Son en Breugel is voor PNL ook een belangrijk onderwerp. Wij blijven proberen hiervoor de noodzakelijke geldmiddelen vrij te maken. Echter de andere vier partijen zien dit (nog) niet zitten!
In de commissie is informatie verstrekt over de invoering van twee nieuwe wetten. De wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wetten zijn vooral bedoeld om ‘verwarde’ personen te helpen. Hiervoor ontvangt de gemeente een bijdrage uit het gemeentefonds. Echter nu al blijkt dat de rijksbijdrage te laag zal zijn. Er is al van een andere post geld gereserveerd. PNL heeft hierover vragen gesteld die niet meteen beantwoord konden worden. De antwoorden volgens daarom schriftelijk.
 
Ook is aan de commissieleden een presentatie gegeven over de ‘transformatie van het subsidiebeleid’. De gemeente Laarbeek verstrekt jaarlijks voor zo’n 4 miljoen euro subsidies aan organisaties, stichtingen en verenigingen ten behoeve van het realiseren van de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoelen op het gebied van gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs. In een ‘subsidieprogramma’ wordt een overzicht gegeven van de subsidies die voor een periode van vier jaar zijn verleend. Deze subsidies worden aangeduid als de jaarlijkse subsidies. ‘Jaarlijks’ omdat de gemeenteraad formeel jaarlijks het beschikbare budget voor de subsidies moet vaststellen. In het subsidieprogramma wordt ook het beleidskader beschreven op basis waarvan de subsidies worden verleend en nieuwe subsidieaanvragen kunnen worden ingediend. De organisaties die subsidie krijgen worden vanaf februari betrokken bij de nieuwe opzet.
Ook is een presentatie verzorgd over sturing op Sociaal Domein. Een inkijk is gegeven over de gang van zaken en ontwikkelingen binnen de jeugdzorg, wmo en minimabeleid. De insteek van de gemeente is om zo min mogelijk specialistische hulp noodzakelijk te maken. Mensen die zorg en hulp nodig hebben dienen deze in eerste instantie te vinden in hun directe omgeving. Uitgangspunt is dat de kosten beheersbaar worden en er duidelijke afspraken worden gemaakt.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.