PNL aan het woord op TV

In het kader van de wekelijkse politieke interviews bij omroep PeelRand TV was dit keer PNL aan de beurt. Eigenlijk met de PvdA, maar die moesten vanwege ziekte afmelden. Wim van de Burgt praatte daarom met PNL-fractievoorzitter Ronnie Tijssen over o.a.: opvang asielzoekers, centrumplan Lieshout, huisvesting statushouders en de aanstaande verandering binnen de PNL-fractie.

Het interview van 17 minuten is hier te bekijken:

Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Momenteel wordt de Visie Wonen, Welzijn, Zorg geschreven, welke onderdeel is van de Woonvisie. In de Visie ligt de focus op drie thema’s: Samenredzaamheid, Balans in de woningvoorraad en Gezonde en veilige leefomgeving. Binnen deze thema’s worden keuzes gemaakt over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over initiatieven uit de samenleving of woningen voor aandachtsgroepen. Voor drie onderwerpen werd donderdagavond 25 mei, aan de hand van een aantal stellingen die aan de raads- en commissieleden werden voorgelegd, de mening van de aanwezigen opgehaald:

  • Pre-mantelzorgwoningen (Mantelzorgwoningen zijn kleine woningen bij een reguliere woning (niet aangrenzend, het is een losse woning) waarbij iemand met een zorgvraag in de mantelzorgwoning woont en de mantelzorger in de reguliere woning.
  • Voorzieningenclusters (Een voorzieningencluster is een locatie waar levensloopbestendige woningen voor mensen met een zorgvraag geconcentreerd zijn op een locatie waar alle voorzieningen binnen 10 minuten te bereiken zijn.
  • Technologie (Technologie in de zorg kan op verschillende manieren. Een welbekend voorbeeld is de pratende robot, ingezet om eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook diverse domotica (met sensoren een huis automatiseren) kan hieronder vallen.

De antwoorden worden nu meegenomen in de verdere uitwerking van de visie. Na enkele tussenstappen, wordt in oktober de uiteindelijke Woonvisie aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gehele bijeenkomst is HIER terug te kijken (1.15 uur).

Peelbrede Raadsbijeenkomst harmonisatie

Woensdagavond 24 mei was er een bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Regeling Peelgemeenten. Onderwerp van de bijeenkomst was de harmonisatie van de regelingen Meedoen/Participatie en Individuele Inkomenstoeslag (IIT). De gezamenlijke peelgemeenten willen deze zoveel mogelijk gelijk maken (harmoniseren). De bijeenkomst was bedoeld voor raads- en commissieleden van de vijf Peelgemeenten. Het doel was het toelichten hoe het proces van harmonisatie tot op heden verloopt en het opiniërend voorleggen van een aantal voorstellen.

Voor PNL waren Noek maas, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen aanwezig. Zij constateerden dat het vooralsnog een worsteling lijkt te zijn om inderdaad alle regelingen gelijk te trekken en niet individueel op onderdelen af te wijken. Zowel door PNL-fractie, alsook de gemeenteraad is hier nog geen discussie over gevoerd en hebben we dus ook nog geen standpunt ingenomen. Dat volgt de komende tijd.

Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) bij Omroep PeelRand TV

Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) is in gesprek geweest bij Omroep PeelRand TV. Presentator Wim van de Burgt praatte met hem over een aantal actuele onderwerpen. Het interview van 18 minuten is hier te bekijken.

Fractiewisseling bij Partij Nieuw Laarbeek (PNL)

Na een tijd van wikken en wegen heeft Noek Maas uit Beek en Donk besloten dat ze na vier jaar haar functie als gemeenteraadslid voor PNL neerlegt.

Zelf zegt ze hierover: “Als gemeenteraadslid ben je er om je kiezers te vertegenwoordigen. Een belangrijke taak, die je mijns inziens moet vervullen met volledige overtuiging en inzet. Ik begon deze raadsperiode met ontzettend veel positieve energie, plezier en ambitie. Dat gevoel is er niet meer. Dit komt met name door mijn overvolle agenda. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik dit werk niet meer met volledige overgave kan doen en dus niet met volledige overtuiging en inzet de kiezer kan vertegenwoordigen.” Iedereen die Noek kent weet dat ze een bezige bij is die zich altijd volledig en met plezier inzet. Noek: “Gemeenteraadslid zijn kost heel veel tijd. Ik ben altijd druk, eigenlijk té druk. Dit moet anders.” Noek studeert op dit moment af. Komende zomer begint er voor haar, na zeven jaar studeren, een ander leven. “Ik wil gaan ontdekken en ervaringen opdoen. Kijken wat ik leuk vind. Daarnaast ga ik reizen, waardoor ik ook voor een (te lange) periode afwezig zou zijn bij de gemeenteraad. Deze nieuwe fase gaat niet samen met mijn functie als gemeenteraadslid”, aldus Noek.

Gelukkig is Noek niet verloren voor PNL: “Ik ben en blijf onderdeel van PNL en ik wil dit ook blijven uitdragen. Maar, wel op een andere manier die op dit moment beter bij mijn leven past.” Noek maakt de overstap naar het partijbestuur. “Hier heb ik ontzettend veel zin in! Ik blijf die maatschappelijk betrokken meid, maar wel met een ander petje op. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij.

Uiteraard betreuren wij het besluit van Noek, maar begrijpen wij het wel. We bedanken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen 4 jaren. Ook wensen we haar alle succes en plezier toe in ons partijbestuur, evenals bij haar -komende tijd soms letterlijke- ontdekkingstocht naar wat ze wil gaan doen.

Jan Hendriks uit Aarle-Rixtel gaat de wegvallende plek in de PNL-fractie invullen. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij één van de 8 mensen op de kieslijst van PNL die genoeg voorkeuzestemmen behaalden om in principe rechtsreeks in de raad plaats te nemen.

Plannen Mariastraat in Mariahout gaan door

De gemeenteraad heeft donderdag 11 mei in meerderheid ingestemd met de aangepaste plannen voor de Mariastraat in Mariahout. Nadat eerder een meerderheid tegen de plannen was, bleken enkele aanpassingen genoeg om het tij te keren.

Er is nu ingezet op één scenario met een gemakswinkel en appartementen. Verder wordt in de tender voor de bieding een bodemprijs opgenomen en wordt hierbij uitgegaan van tenminste 18 appartementen en een toereikend aantal parkeerplaatsen. Plannen met bijvoorbeeld meer appartementen worden op basis van het rapport van de onafhankelijk taxateur geverifieerd. Een zelfbewoningsplicht van 6 jaar voor de appartementen en de voorkeur dat bij de toewijzing van de appartementen voorrang wordt verleend aan inwoners van Laarbeek of mensen met een sociale- of economische binding met Laarbeek waren al onderdeel van de plannen en algemene voorwaarden, maar zijn nu expliciet in het raadsbesluit opgenomen.

Als PNL stonden wij vanaf dag één achter deze plannen. We beseffen dat de financiële consequenties voor de gemeente behoorlijk zijn, maar gezien de situatie in de Mariastraat en het belang voor Mariahout (en Laarbeek), vinden wij deze investering verantwoord.

Regionale raadsledenbijeenkomst ‘zienswijzen begrotingen’

Tijdens een regionale raadsledenbijeenkomst in Eindhoven is woensdagavond 10 mei over de concept zienswijzen van de 21 gemeenten op de begrotingen van 4 gemeenschappelijke regelingen gesproken.

In parallelle sessies was ruimte voor oordeelsvormende gesprekken tussen raadsleden uit de regio over keuzes, uitdagingen en maatschappelijke afwegingen die spelen binnen de beleidsvelden van de gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven (MRE). De bijeenkomst gaf gemeenteraden gelegenheid elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over de opgaven in onze regio en zienswijzen af te stemmen. Het doel was de raden beter in positie te brengen invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regelingen.

Volgens Ronnie Tijssen en Toon Brouwers, die voor PNL deelnamen aan de bijeenkomst, was het een goede eerste poging dit voor elkaar te krijgen. In de huidige cyclus is het nauwelijks mogelijk, maar volgens hen zou het nog veel beter zijn om eerder met elkaar in gesprek te gaan over de in te dienen zienswijzen. Ze kunnen dan beter op elkaar afgestemd worden en daarmee meer effect hebben.

Koninklijke onderscheidingen

Vandaag, woensdag 26 april, is het de dag van de Koninklijke Onderscheidingen. Wij feliciteren de volgende mensen van harte met de verdiende onderscheiding voor hun inzet in de gemeenschap:

Aarle-Rixtel: Piet van Doren en Theo Schepers.

Beek en Donk: Willy van de Laak, Leo van der Aa en Jan van den Bogaard.

Lieshout: Peter van Vlerken, Joop van den Baar, Nelly van Kaathoven en Joop Spek.

Mariahout: Jan Jansen.

Voor vrouwen, door vrouwen

Graag willen we dat vrouwen in Laarbeek hun stem meer laten horen. Om deze reden hebben de Laarbeekse ‘vrouwen in de politiek’, waaronder ook Noek Maas (PNL), hun handen ineengeslagen.

Maandag 17 april heeft er een derde bijeenkomst van de initiatiefgroep ‘vrouwen in de politiek’ plaatsgevonden. Middels een interactief wereldcafé, met thema’s als wonen, vrouwelijk ondernemerschap, zorg en sociaal, hebben Laarbeekse vrouwen meegepraat over onze mooie gemeente. De avond had een prima opkomst van 25 Laarbeekse vrouwen. Bij ieder thema was een deskundige aanwezig, waar mooie gesprekken uit zijn voortgekomen. “Samen maken we onze gemeente steeds een beetje mooier”, aldus één van de organisatoren.

In het najaar zal opnieuw een bijeenkomst plaatsvinden, met hopelijk net zoveel enthousiaste Laarbeekse vrouwen. Jong, oud, iedereen is ook dan welkom!

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.