Buitengewone openbare raadsvergadering

Vanwege een aantal jubilea wordt er in Laarbeek een buitengewone openbare raadsvergadering gehouden. Deze raadsvergadering staat in het teken van de viering van een aantal jubilea. Er wordt stilgestaan bij de 40-jarige politieke carrière van Frans van Zeeland (Ouderen Appèl – Hart voor Laarbeek), en het 12,5 jarig lidmaatschap van de gemeenteraad van Jos Gruijters (DWG), Ton v.d. Wijdeven en Arian de Groot (beiden PNL).

De vergadering vindt plaats op donderdag 29 juni in de raadzaal van het gemeentehuis Laarbeek en start om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. Aansluitend wordt u vanaf 20.15 uur tot 22.00 uur in de gelegenheid gesteld om de jubilarissen te feliciteren tijdens een openbare receptie in de kantine van het gemeentehuis.

Centrumplan Lieshout

De commissie Ruimtelijk Domein heeft zich woensdag 31 mei overwegend positief uitgelaten over de kaders voor het centrumplan Lieshout. Er blijven nog steeds wel vragen over b.v. het aantal te bouwen woningen. Uit gesprekken en reacties van inwoners van Lieshout (waaronder bijvoorbeeld stichting Plan Lieshout en de Dorpsraad Lieshout) concludeert het college dat met het huidige schetsontwerp aan de randvoorwaarden wordt voldaan om de Heuvel in Lieshout te laten slagen als het kloppend hart van Lieshout.

De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 een aantal richtinggevende besluiten genomen in het project Centrumontwikkeling Lieshout. De afgelopen maanden zijn in samenspraak met Stichting Plan Lieshout, diverse inwoners en een brede vertegenwoordiging van belangengroeperingen diverse onderzoeken en studies uitgevoerd. Het moment is bereikt dat de gemeenteraad op basis van een integraal kader een principieel besluit kan nemen over de toekomstige invulling van het centrum van Lieshout. Dat gebeurt 15 juni.

PNL is positief over de kaders die er nu liggen. Wel hebben wij er, niet voor het eerst, op gehamerd dat alle veranderingen in goede samenhang moeten gebeuren. Gebouwen en omgeving moeten ‘bij elkaar passen’. Het moet geen ratjetoe van allerlei deelprojectjes worden. Ook waarschuwen we voor te veel optimisme omtrent de eerste schetstekeningen die er nu liggen. Het uiteindelijke plan kan hier volgens ons, om allerlei redenen, sterk van afwijken. Ook over het onderzoek naar een andere locatie voor een supermarkt, in de Dorpsstraat, zijn wij positief.

Wel of geen volwaardige bibliotheek in Aarle-Rixtel?

Tijdens de gecombineerde commissievergadering op woensdag 31 mei is de raadsinformatiebrief (RIB) over de Aarle-Rixtelse bibliotheek op verzoek van de PvdA op de agenda gekomen. Het college is met de bibliotheek al lange tijd in gesprek om samen tot een toekomstbestendige bibliotheek te komen. Hiervoor willen ze met een brede blik kijken naar de mogelijkheden om zo op basis van een gedegen oriëntatie een afgewogen beslissing te kunnen nemen. In een pilotfase zal de bibliotheek in Aarle-Rixtel omgevormd worden tot een miniservicepunt in de huiskamer in de Dreef. De bibliotheek in Beek en Donk en Lieshout blijft in standgehouden zoals deze nu zijn. Naast de pilot in 2024 en 2025 willen ze ook verkennen of er andere mogelijkheden zijn om te komen tot een toekomstbestendige bibliotheek. De luxe en noodzaak van het openhouden van bibliotheken in de oude vorm in elke kern is niet meer van deze tijd, zo wordt gesteld. Ontwikkelingen vragen om een andere aanpak en organisatie die beter passen bij de behoeftes en gebruiken van vandaag de dag. De bibliotheek geeft aan zich in dit vraagstuk te herkennen, waarbij gekeken wordt of bibliotheken niet te log en ook niet te kwetsbaar zijn om aan de opgaven te kunnen voldoen. Uitgangspunt is dat bibliotheekvoorzieningen toegankelijk blijven voor inwoners.

Als PNL hebben we nog geen vaststaand standpunt geformuleerd, maar neigen we wel mee te gaan in de ingeslagen weg. Op dit moment ligt deze vraag echter nog niet op tafel van de raad. Opvallend is overigens dat slechts 146 volwassenen uit Aarle-Rixtel lid zijn van de bibliotheek.

 

Geen advies aankoop woning t.b.v. statushouders

Er is woensdagavond 31 mei door de commissie Ruimtelijk Domein geen positief advies gegeven aan de gemeenteraad voor de aankoop van een woning t.b.v. statushouders. De raad gaat hier daarom zelf de discussie over voeren. De gemeente krijgt per half jaar een taakstelling opgelegd om een aantal statushouders van een woning te voorzien. Het aantal mogelijkheden om die taakstelling te halen moet uitgebreid worden, schrijft het college. “Met alleen putten uit vrijkomende woningen uit het woningbestand van woCom is het risico op het telkens niet halen van de opgelegde taakstelling te groot.” Het incidenteel aankopen van een woning door de gemeente kan een middel zijn om in te zetten. Dat voorstel wordt nu dan ook gedaan. De kosten voor de aankoop van een woning voor een groot gezin liggen tussen €300.000 en €500.000.

Als PNL vinden wij dit een lastig besluit. Enerzijds zijn statushouders mensen die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven wonen en leven, en dus recht hebben op een woning. Anderzijds is er een tekort aan woningen, wordt dit soort aankopen ook niet voor eigen inwoners gedaan, is het slechts een oplossing voor een paar mensen, en is het moeilijk uit te leggen. Financieel zien wij geen bedenkingen omdat de woning zijn waarde zal behouden en op enig moment weer verkocht kan worden. We gaan ons nader beraden over ons standpunt richting raadsvergadering.

PNL aan het woord op TV

In het kader van de wekelijkse politieke interviews bij omroep PeelRand TV was dit keer PNL aan de beurt. Eigenlijk met de PvdA, maar die moesten vanwege ziekte afmelden. Wim van de Burgt praatte daarom met PNL-fractievoorzitter Ronnie Tijssen over o.a.: opvang asielzoekers, centrumplan Lieshout, huisvesting statushouders en de aanstaande verandering binnen de PNL-fractie.

Het interview van 17 minuten is hier te bekijken:

Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Momenteel wordt de Visie Wonen, Welzijn, Zorg geschreven, welke onderdeel is van de Woonvisie. In de Visie ligt de focus op drie thema’s: Samenredzaamheid, Balans in de woningvoorraad en Gezonde en veilige leefomgeving. Binnen deze thema’s worden keuzes gemaakt over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over initiatieven uit de samenleving of woningen voor aandachtsgroepen. Voor drie onderwerpen werd donderdagavond 25 mei, aan de hand van een aantal stellingen die aan de raads- en commissieleden werden voorgelegd, de mening van de aanwezigen opgehaald:

  • Pre-mantelzorgwoningen (Mantelzorgwoningen zijn kleine woningen bij een reguliere woning (niet aangrenzend, het is een losse woning) waarbij iemand met een zorgvraag in de mantelzorgwoning woont en de mantelzorger in de reguliere woning.
  • Voorzieningenclusters (Een voorzieningencluster is een locatie waar levensloopbestendige woningen voor mensen met een zorgvraag geconcentreerd zijn op een locatie waar alle voorzieningen binnen 10 minuten te bereiken zijn.
  • Technologie (Technologie in de zorg kan op verschillende manieren. Een welbekend voorbeeld is de pratende robot, ingezet om eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook diverse domotica (met sensoren een huis automatiseren) kan hieronder vallen.

De antwoorden worden nu meegenomen in de verdere uitwerking van de visie. Na enkele tussenstappen, wordt in oktober de uiteindelijke Woonvisie aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gehele bijeenkomst is HIER terug te kijken (1.15 uur).

Peelbrede Raadsbijeenkomst harmonisatie

Woensdagavond 24 mei was er een bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Regeling Peelgemeenten. Onderwerp van de bijeenkomst was de harmonisatie van de regelingen Meedoen/Participatie en Individuele Inkomenstoeslag (IIT). De gezamenlijke peelgemeenten willen deze zoveel mogelijk gelijk maken (harmoniseren). De bijeenkomst was bedoeld voor raads- en commissieleden van de vijf Peelgemeenten. Het doel was het toelichten hoe het proces van harmonisatie tot op heden verloopt en het opiniërend voorleggen van een aantal voorstellen.

Voor PNL waren Noek maas, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen aanwezig. Zij constateerden dat het vooralsnog een worsteling lijkt te zijn om inderdaad alle regelingen gelijk te trekken en niet individueel op onderdelen af te wijken. Zowel door PNL-fractie, alsook de gemeenteraad is hier nog geen discussie over gevoerd en hebben we dus ook nog geen standpunt ingenomen. Dat volgt de komende tijd.

Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) bij Omroep PeelRand TV

Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) is in gesprek geweest bij Omroep PeelRand TV. Presentator Wim van de Burgt praatte met hem over een aantal actuele onderwerpen. Het interview van 18 minuten is hier te bekijken.

Fractiewisseling bij Partij Nieuw Laarbeek (PNL)

Na een tijd van wikken en wegen heeft Noek Maas uit Beek en Donk besloten dat ze na vier jaar haar functie als gemeenteraadslid voor PNL neerlegt.

Zelf zegt ze hierover: “Als gemeenteraadslid ben je er om je kiezers te vertegenwoordigen. Een belangrijke taak, die je mijns inziens moet vervullen met volledige overtuiging en inzet. Ik begon deze raadsperiode met ontzettend veel positieve energie, plezier en ambitie. Dat gevoel is er niet meer. Dit komt met name door mijn overvolle agenda. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik dit werk niet meer met volledige overgave kan doen en dus niet met volledige overtuiging en inzet de kiezer kan vertegenwoordigen.” Iedereen die Noek kent weet dat ze een bezige bij is die zich altijd volledig en met plezier inzet. Noek: “Gemeenteraadslid zijn kost heel veel tijd. Ik ben altijd druk, eigenlijk té druk. Dit moet anders.” Noek studeert op dit moment af. Komende zomer begint er voor haar, na zeven jaar studeren, een ander leven. “Ik wil gaan ontdekken en ervaringen opdoen. Kijken wat ik leuk vind. Daarnaast ga ik reizen, waardoor ik ook voor een (te lange) periode afwezig zou zijn bij de gemeenteraad. Deze nieuwe fase gaat niet samen met mijn functie als gemeenteraadslid”, aldus Noek.

Gelukkig is Noek niet verloren voor PNL: “Ik ben en blijf onderdeel van PNL en ik wil dit ook blijven uitdragen. Maar, wel op een andere manier die op dit moment beter bij mijn leven past.” Noek maakt de overstap naar het partijbestuur. “Hier heb ik ontzettend veel zin in! Ik blijf die maatschappelijk betrokken meid, maar wel met een ander petje op. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij.

Uiteraard betreuren wij het besluit van Noek, maar begrijpen wij het wel. We bedanken haar voor haar inzet gedurende de afgelopen 4 jaren. Ook wensen we haar alle succes en plezier toe in ons partijbestuur, evenals bij haar -komende tijd soms letterlijke- ontdekkingstocht naar wat ze wil gaan doen.

Jan Hendriks uit Aarle-Rixtel gaat de wegvallende plek in de PNL-fractie invullen. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was hij één van de 8 mensen op de kieslijst van PNL die genoeg voorkeuzestemmen behaalden om in principe rechtsreeks in de raad plaats te nemen.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.