Visie Wonen, Welzijn en Zorg

Momenteel wordt de Visie Wonen, Welzijn, Zorg geschreven, welke onderdeel is van de Woonvisie. In de Visie ligt de focus op drie thema’s: Samenredzaamheid, Balans in de woningvoorraad en Gezonde en veilige leefomgeving. Binnen deze thema’s worden keuzes gemaakt over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld over initiatieven uit de samenleving of woningen voor aandachtsgroepen. Voor drie onderwerpen werd donderdagavond 25 mei, aan de hand van een aantal stellingen die aan de raads- en commissieleden werden voorgelegd, de mening van de aanwezigen opgehaald:

  • Pre-mantelzorgwoningen (Mantelzorgwoningen zijn kleine woningen bij een reguliere woning (niet aangrenzend, het is een losse woning) waarbij iemand met een zorgvraag in de mantelzorgwoning woont en de mantelzorger in de reguliere woning.
  • Voorzieningenclusters (Een voorzieningencluster is een locatie waar levensloopbestendige woningen voor mensen met een zorgvraag geconcentreerd zijn op een locatie waar alle voorzieningen binnen 10 minuten te bereiken zijn.
  • Technologie (Technologie in de zorg kan op verschillende manieren. Een welbekend voorbeeld is de pratende robot, ingezet om eenzaamheid tegen te gaan. Maar ook diverse domotica (met sensoren een huis automatiseren) kan hieronder vallen.

De antwoorden worden nu meegenomen in de verdere uitwerking van de visie. Na enkele tussenstappen, wordt in oktober de uiteindelijke Woonvisie aan de gemeenteraad voorgelegd.

De gehele bijeenkomst is HIER terug te kijken (1.15 uur).

Peelbrede Raadsbijeenkomst harmonisatie

Woensdagavond 24 mei was er een bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Regeling Peelgemeenten. Onderwerp van de bijeenkomst was de harmonisatie van de regelingen Meedoen/Participatie en Individuele Inkomenstoeslag (IIT). De gezamenlijke peelgemeenten willen deze zoveel mogelijk gelijk maken (harmoniseren). De bijeenkomst was bedoeld voor raads- en commissieleden van de vijf Peelgemeenten. Het doel was het toelichten hoe het proces van harmonisatie tot op heden verloopt en het opiniërend voorleggen van een aantal voorstellen.

Voor PNL waren Noek maas, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen aanwezig. Zij constateerden dat het vooralsnog een worsteling lijkt te zijn om inderdaad alle regelingen gelijk te trekken en niet individueel op onderdelen af te wijken. Zowel door PNL-fractie, alsook de gemeenteraad is hier nog geen discussie over gevoerd en hebben we dus ook nog geen standpunt ingenomen. Dat volgt de komende tijd.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.