Raadsvergadering met veel hamerstukken

4 november 2022

De raadsvergadering van donderdag 3 november was vooral een formaliteit vanwege de vele hamerstukken die op de agenda stonden. Hamerstukken zijn voorstellen die al in een commissievergadering -meestal uitvoerig- zijn behandeld en waar alle partijen een positief advies over geven aan de gemeenteraad. In vrijwel alle gevallen neemt de raad zo’n voorstel zonder discussie over.

Een agendapunt waarover nog wel werd gesproken is het controle protocol, waarmee de raad nadere aanwijzingen aan de accountant geeft voor de accountantscontrole over de jaarrekening 2022. Hierbij werd het advies van de auditcommissie overgenomen om geen extra controlepunten toe te voegen aan de reeds bestaande. Ook het voorstel tot benoeming van leden en plaatsvervangende leden van de Auditcommissie Laarbeek 2022, werd unaniem overgenomen. Voor PNL heeft Toon Brouwers zitting in deze commissie. Ronnie Tijssen is plaatsvervanger. Het laatste voorstel waarover gesproken kon worden betreft de bekrachtiging van geheimhouding op bijlagen bij de grondnota 2022. Die geheimhouding is door het college opgelegd ter bescherming van de economische en financiële belangen van de gemeente. Ook hiermee ging de raad akkoord.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.