PNL minder positief over 2019 dan ‘de rest’

3 juli 2020

PNL heeft tijdens de raadsvergadering van 2 juli laten horen anders terug te kijken naar het resultaat over 2019, dan het college en de andere partijen. Wij kunnen echt niet positief zijn over het forse negatieve resultaat, ook al kan Laarbeek gelukkig wel ruim voldoen aan haar verplichtingen (solvabiliteit). Dit is de tekst zoals deze tijdens de raadsvergadering door PNL is uitgesproken:

“De jaarrekening 2019 laat een negatief resultaat zien van €839.700,-. Voor PNL blijft de veelbesproken financiële lijn, zoals die is gevolgd sinds de behandeling van de kadernota en programmabegroting 2019 vorig jaar, onverteerbaar. Natuurlijk is niet altijd alles te voorzien, maar het wordt steeds duidelijker dat dit college al jaren veel te veel geld heeft uitgegeven. Extreme lastenverhogingen, het snel afnemen van de Algemene reserve (hoewel deze na de raadsvergadering van vorige week is aangevuld vanuit de bestemmingsreserves), forse meevallers over 2019 en daarbij toch geldtekort blijven komen, tonen dit aan.

De zorgkosten en de rijksoverheid krijgen telkens voor een groot deel de schuld toegeschoven van het tekort. Natuurlijk krijgen we te weinig geld vanuit Den Haag. Dat is een algemeen gedeelde zorg bij heel veel gemeenten in ons land. Om echter een reëel beeld te scheppen willen we wel vermelden dat we volgens de jaarrekening in 2019 €353.000 minder geld uitgegeven hebben aan jeugdhulp (nadat hier eerder wel €500.000 aan toe is gevoegd), dat we €285.000 meer gekregen hebben uit de Algemene uitkering, en dat er €209.000 meer als resultaat uit de grondexploitatie is verkregen, dan begroot. Tezamen dus een meevaller van liefst €847.000. Zonder deze meevallers was het tekort nog veel groter geweest. Van de Algemene reserve gaat, na de verrekening van deze jaarrekening, opnieuw ruim €1 miljoen vanaf.

Toch zien en horen wij het college zeggen dat ‘we’ met een positief gevoel terugkijken naar 2019. Ik kan u melden dat PNL, kijkend naar het financiële gedeelte, in dit geval niet bij die ‘we’ groep behoort. Het verloopt financieel namelijk helemaal niet zo positief. Als dat wel zo zou zijn was een grote extra ozb-verhoging niet nodig geweest, zou de Algemene reserve op peil blijven, en zouden we zonder al te veel moeite meerjarenbegrotingen op kunnen stellen met groene positieve cijfers. Het tegendeel is echter het geval, dus moeten we onze burgers niet voor de gek houden.

Uiteindelijk kunnen we nu niet meer veranderen hoe het Laarbeek financieel is vergaan in 2019. Voor de toekomst willen wij het echter anders doen, zoals we ook bij de begrotingsbehandeling 2020 al hebben laten zien. Op veel vlakken een beetje minder doen is mogelijk en kan Laarbeek financieel weer een stuk gezonder maken. Zonder grote extra lastenverhogingen. Keuzes, die er altijd zijn, moeten dan wel gemaakt worden. Dat was, is en blijft ons standpunt.”

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.