PNL Jaaroverzicht 2022

28 december 2022

Het voorbije jaar stond voor een belangrijk gedeelte in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Na 4 turbulente jaren, waarin we opnieuw enige oppositiepartij waren, was een mogelijk zetelverlies ingecalculeerd. Uiteindelijk werden we met 6, van de in totaal 19, zetels wel opnieuw de grootste partij van Laarbeek. Na een korte maar ook pittige periode van onderhandelen, voor PNL gedaan door Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen, kwamen ABL, DWG en PNL samen tot de conclusie dat zij de nieuwe coalitie zouden gaan vormen. Aldus geschiedde en Ron van den Berkmortel werd voor PNL de jongste wethouder in de Laarbeekse geschiedenis.

Januari:

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft gedurende de afgelopen jaren minder goed gepresteerd dan het beeld dat is geschetst. Dat bleek tijdens een presentatie van de nieuwe directeur van de Omgevingsdienst, donderdag 13 januari in de commissie AZ. Over de externe dienstverlening is overigens wel algemene tevredenheid. Als enige partij hebben wij aangegeven nu anders te kijken naar de prestaties van de ODZOB. Dit soort zaken hebben we nooit eerder gehoord. Dit werd overigens onderstreept vanuit het college. We hebben gezegd scherp te gaan volgen hoe de verbeterslag gaat verlopen.

Nadat ons bezwaar over het standaard te huisvesten aantal arbeidsmigranten van 150 is aangepast tot maximaal 30 personen, heeft PNL ingestemd met het Arbeidsmigrantenbeleid. Eventueel hogere aantallen dan 30 arbeidsmigranten per locatie gaan via de gemeenteraad. Onze sterke voorkeur gaat uit naar huisvesten op het terrein van de werkgever, zo hebben wij gezegd. Een voorstel om in Laarbeek andere regels te hanteren dan regionaal is afgesproken, o.a. over de indeling van de arbeidsmigranten onderkomen, kreeg niet onze steun. Wij zijn niet voor extra lokale regels, bovenop de regionale afspraken die er zijn gemaakt. Ook een voorstel dat tenminste 90% van de te huisvesten arbeidsmigranten in Laarbeek werkzaam moet zijn, hebben wij niet gesteund. Wij vinden dit onrealistisch en niet in lijn met de regionale afspraken.

PNL heeft ingestemd met de Woonvisie 2022-2026. Op initiatief van het CDA was er een aangenomen amendement -mede ondertekent door PNL- om tijdelijke huurwoningen in de kernranden voor jongeren, ouderen en alleenstaanden, te onderzoeken en mogelijk te maken. Een voorstel om een deel van de nog te realiseren woningen eerst aan Laarbeekse inwoners aan te bieden kreeg van ons geen steun. Dit gebeurt namelijk al, en is dus overbodig. Datzelfde geldt voor de invoering van een opkoopbescherming/ zelfbewoningsplicht. In Laarbeek is dit voor slechts een zeer beperkt aantal woningen van toepassing en volgens ons geen oplossing voor het woningentekort. Ook met een aanvulling om meer midden-huur woningen te realiseren, hebben we niet ingestemd. Wat ons betreft kan deze keuze, indien gewenst, ook nu al gemaakt worden. Er zijn in alle prijssegmenten tekorten.

Binnenkort zijn de gemeenteraadsverkiezingen. PNL presenteert een voor iedereen helder en leesbaar verkiezingsprogramma 2022-2026. Geen moeilijk taalgebruik of loze beloftes, maar een vertaling van waar PNL al jaren voor staat. Dé reden waarom bijna de helft van de Laarbeekse stemmers al verkiezingen op rij voor PNL kiest. PNL blijft staan voor een financieel beleid waarbij voorzichtigheid troef is. We waren, zijn én blijven kritisch op de uitgaven én de lasten.

Februari:

PNL presenteert een voor iedereen helder en leesbaar verkiezingsprogramma 2022-2026. Geen moeilijk taalgebruik of loze beloftes, maar een vertaling van waar PNL al jaren voor staat. Ingeborg Westerbeek (a.i bestuursvoorzitter) ontving het eerste exemplaar uit handen van de schrijvers Ron van den Berkmortel, Toon Brouwers en Ronnie Tijssen.

PNL heeft ingestemd met de natuurontwikkeling in ’t Gulden Land en het definitieve ontwerp van het gebied. Als PNL zijn we blij dat we de horeca uit het gebied hebben weten te houden. Dat geldt ook voor het feit dat Laarbeek uiteindelijk slechts 27% van de kosten hoeft te betalen. Dit nadat er naar aanleiding van bezwaren over ontwikkeling van dit gebeid door PNL, toegezegd werd voor minimaal 50% co-financiering te zorgen.

PNL lanceert haar campagne video, gebaseerd op het nummer ‘Money, money, money’ van de Zweedse popgroep ABBA. De als parodie, maar met een serieuze tekst, bedoelde videoclip wordt een groot succes. O.a. RTL4, SBS6, NPO1, NPO2, Veronica, Omroep Brabant, Radio 5, Algemeen Dagblad, Eindhovens Dagblad, en vele bekende en minder bekende websites laten de clip zien en praten er over.

Maart:

PNL heeft volmondig ingestemd met de herinrichting van het kerkplein en omgeving in Aarle-Rixtel. Al vele jaren is hierover gesproken en nu is dan eindelijk een feit. Het college heeft wel de uitdrukkelijk boodschap meegekregen dat we niet akkoord zullen gaan met eventuele kostenoverschrijdingen. Afspraak is nu dat het college terug moet komen bij de raad, wanneer met het totale budget alsnog niet toereikend blijkt te zijn om de werkzaamheden uit te voeren.

Met de herontwikkeling en transformatie van de voormalige Klokkengieterij in Aarle-Rixtel en toevoeging van 63 wooneenheden, krijgt Aarle-Rixtel er een groot aantal woningen bij. Om dit mogelijk te maken is door PNL ingestemd met een verlies op dit project van €152.000,-.

PNL spreekt zich duidelijk uit en wil geen supermarkt op de Heuvel in Lieshout. PNL heeft steeds gezegd dat de mening van de Lieshoutenaren bovenaan staat en niet het door het vorige college gemaakte voorstel, met daarin een supermarkt op de Heuvel in Lieshout, zal steunen.

Tijdens een speciale raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Laarbeek afscheid genomen van een aantal raadsleden. Onder hen PNL-ers Ton van de Wijdeven (die later weer terugkwam als raadslid), Willie Maas uit Mariahout (is burgercommissielid geworden) en Jan Hendriks uit Aarle-Rixtel. Er waren mooie woorden voor de, inmiddels voormalige, drie PNL-raadsleden.

De nieuwe gemeenteraad van Laarbeek is geïnstalleerd. Dat gebeurde tijdens een speciale raadsvergadering op 30 maart. Voor PNL vormen Noek Maas, Toon Brouwers, Arian de Groot, Wim van Dijk, Ronnie Tijssen, en Ron van den Berkmortel de nieuwe PNL-fractie. Uiteindelijk zou Ron van den Berkmortel wethouder worden in het nieuwe college, waardoor Ton van de Wijdeven terug kon komen als raadslid.

April:

De partijen ABL (Algemeen Belang Laarbeek), DWG (De Werkgroep) en PNL (Partij Nieuw Laarbeek) hebben intensief en constructief overlegd over de vorming van een coalitie. De uitkomst van deze gesprekken is, dat er vertrouwen in elkaar bestaat om een volgende stap in het proces te zetten; de vorming van een nieuwe, brede coalitie. In deze periode gaan de partijen de uitkomsten uit de besprekingen verder uitwerken in een coalitieakkoord. Partijen die geen deel uitmaken van de coalitie krijgen de mogelijkheid om inbreng te hebben in het coalitieakkoord. De partijen hebben dhr. Jan Kerkhof gevraagd om hen, net als in de verkennende fase, ook hierin te begeleiden. De drie partijen bezetten 14 van de 19 zetels in de gemeenteraad na de laatste verkiezingen. PNL heeft 6 zetels, ABL en DWG elk 4.

Opnieuw blijken we na de gemeenteraadsverkiezingen als grootste partij van Laarbeek uit de bus te komen. Liefst 2884 mensen gaven ons hun stem, 1069 meer dan de tweede grootste partij. En dat met jonge mensen hoog op de kieslijst en daarbij het bewuste risico dat dit minder stemmen op zou kunnen leveren. We hebben echter naar de toekomst gekeken. De brede betrokkenheid van onze mensen blijkt ook uit het feit dat niet minder dan 8 personen de voorkeursdrempel hebben gehaald, terwijl we slechts 6 plekken mogen vullen in de gemeenteraad. De afgelopen jaren waren voor ons niet eenvoudig. Toch hebben we ons aan alle afspraken gehouden die we in 2018 hebben gemaakt. Als énige partij. Ook daar zijn we trots op.

Mei:

Als PNL zijn we trots op hoe we de afgelopen jaren hebben gewerkt en wat de uitkomst daar nu van is geworden. Een nieuw college, met wethouders Monika Slaets (ABL), Joan Briels (DWG) en natuurlijk onze eigen PNL-wethouder Ron van den Berkmortel uit Aarle-Rixtel, gaat samen met de gemeenteraad en ambtenaren aan de slag voor Laarbeek. Ilse van Kreij, Sofie Dankers (beiden uit Beek en Donk), Tom de Beer uit Lieshout en Willie Maas uit Mariahout zijn geïnstalleerd als burgercommissieleden. Hiermee gaat PNL op volle sterkte en met een aantal nieuwe mensen verder op de ingeslagen weg.

Voor de herontwikkeling aan de Mariastraat 18-22 in Mariahout is een voorbereidingskrediet nodig van €1.600.000,-. Zoals alle partijen zijn ook wij blij dat er in Mariahout gebouwd kan worden. Dat is voor ons genoeg reden om positief te zijn omtrent het benodigde krediet.

Tennisvereniging ’t Slotje verzoekt de gemeente Laarbeek om een garantstelling voor een lening van € 95.000 (50% van de totale lening van € 190.000) voor het aanleggen van 3 Padelbanen op de tennisaccommodatie. Aan Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is om een garantstelling gevraagd over het overige deel (50%) van de lening. Omdat de aanleg van de padelbanen voor de toekomst van de tennisvereniging belangrijk is, het nog meer mensen ertoe aan kan zetten te gaan sporten, en de tennisvereniging altijd aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, hebben wij ingestemd.

Juni:

Tussen september 2021 en februari 2022 is een serie bijeenkomsten georganiseerd met bewoners en andere betrokkenen uit het gebied de Lieshoutse Heide. Hier is gesproken over veranderingen in het landschap en of grootschalige opwek van duurzame energie daarin een plaats zou kunnen hebben, zo ja op welke manier. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het College te verzoeken om een beleidsherziening van het lokale beleid over grootschalige opwek van duurzame energie, Hierin worden de conclusies uit het verslag Landschapsdialoog Lieshoutse Heide en de opmerkingen hierover tijdens de commissie- en raadsbehandeling verwerkt. Gezien de tevredenheid over het proces en de verslaglegging hiervan, staat PNL achter dit voorstel.

In de raadsvergadering van 2 juni is het nieuwe bestuursakkoord ‘Samen aan zet!’, opgesteld door coalitiepartijen PNL, ABL en DWG, besproken. Na een korte, algemene inleiding door de 3 fractievoorzitters, reageerden de oppositiepartijen CDA en PvdA kritisch op een aantal punten. Ouderen Appel/Hart voor Laarbeek sprak daarentegen over een prima akkoord met veel ambities. PNL, ABL en De Werkgroep hebben vooraf de 3 oppositiepartijen gevraagd om hun wensen voor het nieuwe bestuursakkoord kenbaar te maken. De meeste van de door hen aangevoerde punten zijn verwerkt in het akkoord. Ook is duidelijk aangegeven dat de nieuwe coalitie juist ‘niet alles in beton heeft gegoten’, om daarmee de komende jaren open te staan voor aanpassingen en veranderende omstandigheden. Behalve CDA en PvdA hebben alle partijen het bestuursakkoord vastgesteld.

Juli:

Zowel de jaarrekening 2021 als ook de kadernota 202 zijn donderdagavond 30 juni unaniem aangenomen door de Laarbeekse gemeenteraad. Als PNL zijn we uiteraard positief gestemd over de positieve jaarrekening 2021. De kadernota bevat dit keer, vanwege de korte voorbereidingstijd na de verkiezingen, geen nieuw beleid. Dit komt pas bij de begrotingsbehandeling, later in het jaar. Daarom konden we ook hier kort over zijn. Wel hebben we opgeroepen voorzichtig om te gaan met de financiën, ook al ziet het er nu -vooral mede vanwege veel meer geld van het rijk- heel positief uit. We willen een ‘jojo effect’ voorkomen. Onze wensen staan in het bestuursakkoord en wij hebben er vertrouwen in dat het akkoord op een goede en verstandige manier wordt verwerkt in de begroting 2023.

September:

Met name het voorstel over de Lokale Energie Strategie leverde de nodige stof tot bespreken op. Als PNL gaan we akkoord met het voorstel, maar vragen we wel aandacht voor het feit dat de Metropoolregio Eindhoven (MRE) veel ambities op dit terrein presenteert, maar over weinig mensen beschikt om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Gebruik wordt gemaakt van mensen binnen de 21 gemeenten (Laarbeek levert 6 a 7 uur per week). Aansturing, prioritering, regelgeving e.d. gebeurt op vrijwillige basis, wat vertragend werkt. Willen we duurzaamheid een flinke slinger geven dan zal er volop geschakeld moeten worden. Het opentrekken van een blik ambtenaren is volgens ons hierbij niet de oplossing, wel veel steviger samenwerken tussen de 21 gemeenten en tussen lokale initiatieven. Ook mag er wat ons betreft rondom bedrijventerreinen actiever aandacht zijn voor duurzaamheid. Ook andere partijen benoemen dat.

Oktober:

College en gemeenteraad van Laarbeek waren dinsdag 11 oktober te gast in Lieshout. Daar vond in het Dorpshuis de jaarlijkse raadsvisitatie plaats, waarbij telkens een andere kern van Laarbeek bezocht wordt. Het bestuur van dorpsraad Lieshout hield een heldere presentatie over de aandachtsgebieden: leefbaarheid, verkeer, zorg en welzijn, wonen, voorzieningen, en communicatie. Nog duidelijker werd dat de dorpsraad actief bezig is op een goede manier de verbinding tussen de Lieshoutse inwoners en andere partijen -zoals de gemeente- te leggen. Vervolgens vertelden vertegenwoordigers van Heemkundekring ’t Hof van Liessent en toneelvereniging De Vriendenkring over wat zij doen zijn en wat hun wensen en/of problemen zijn. Het was een heel positief bezoek aan Lieshout.

Over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Peeldijk 2 te Beek en Donk zijn we als PNL van mening dat het plaatsen van 36 arbeidsmigranten op deze plek geen probleem hoeft te zijn. Verder vinden wij het doorlopen proces van de aanvrager erg goed uitgevoerd.

Ook voor wat betreft het bestemmingsplan ‘Lagedijk 1-1a, Beek en Donk’ zien wij positief. Er zijn geen zienswijzen ingediend en ook wij zien geen bezwaren om tegemoet te komen aan de wensen van de aanvrager. Een vraag over de mogelijkheid of hier later alsnog een extra (2e) woning kan worden toegevoegd, wat wij niet willen, is naar tevredenheid beantwoord. Die mogelijkheid is er namelijk niet.

PNL-fractielid Noek Maas heeft als jongste raadslid van Laarbeek, uit handen van wethouder Joan Briels, het eerste exemplaar van de begroting 2023 officieel uitgereikt gekregen. Tijdens dezelfde commissievergadering maakte Sofie Dankers haar debuut als burger-commissielid namens PNL. Haar eerste optreden binnen de Laarbeekse politiek was de behandeling van het agendapunt over aanpak van Energiearmoede in Laarbeek. Met deze stap laat PNL zien dat het, zoals ook tijdens de verkiezingscampagne is beloofd, serieus omgaat met de verjonging van de Laarbeekse politiek.

November:

Omdat eerdere plannen voor de verbetering van de N279 door de Raad van State van tafel werden geveegd, is nu opnieuw een start gemaakt om tot breed gedragen oplossingen te komen. Daarvoor is dit keer gekozen voor een ‘brede belangen-benadering’. Hierbij worden eerst alle belangen in beeld gebracht en aan de hand daarvan wordt gezamenlijk naar oplossingen gekeken die de belangen zoveel mogelijk dragen. Ook Laarbeek zit bij dit moeilijke proces, met veel verschillende belangen, aan tafel. In de pers zijn onlangs artikelen verschenen die niet goed weergeven wat het standpunt van Laarbeek is omtrent de gewenste oplossingen. De coalitiepartijen hebben in het bestuursakkoord, opgesteld na de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, opgenomen dat Laarbeek de oplossing accepteert die door middel van cijfers (verkeerstellingen) als wenselijk uit de bus komt. Daar hebben ook wij als PNL mee ingestemd. Uiteindelijk is dat natuurlijk ook het meest logische standpunt. Wanneer recente verkeerstellingen aantonen dat 2×2 rijbanen nodig zijn, is het logisch dat dit de oplossing wordt. Andersom is dat uiteraard ook het geval. Rijbanen aanleggen die onnodig zijn is niet alleen slechter voor de omgeving, maar ook belastinggeld verkwisting. Laarbeek heeft dus geen uitgesproken standpunt, maar doet wat het meest logisch is; uitgaan van verkeerstellingen.

Vanwege veel correcties is de Laarbeekse grondnota steeds lastiger te doorgronden. Daar worstelen alle partijen mee, zo bleek tijdens een vergadering van de commissie Sociale & Algemene Zaken (SAZ). PNL had vooraf gevraagd om meer uitleg en de mogelijkheid voor het stellen van alle mogelijke vragen, wat normaal niet de bedoeling is tijdens een commissievergadering. Enkele ambtenaren en de betrokken wethouders (Slaets en van den Berkmortel) hebben dat vervolgens meer dan goed opgepakt. We zien dat de winstgevendheid van grondexploitaties steeds meer onder druk komt te staan. Hoewel we nu nog niet weten wat de toekomst gaat brengen, lijkt het op dit moment niet heel waarschijnlijk dat deze situatie nog gaat verbeteren. De schaarse grond wordt steeds duurder, net zoals de exploitatie ervan. Aan de verdere uitbreiding van bedrijventerrein binnen Laarbeek wordt op dit moment gewerkt. Wat dit gaat brengen is nog afwachten. PNL heeft ingestemd met alle voorstellen in de grondnota 2022. We hebben echter ook onze zorgen geuit omtrent alle kostenstijgingen en de daarmee samenhangende bouwkosten, het onmogelijk na kunnen komen van de afspraken uit de Woonvisie, en de financiële toekomst van de grondexploitatie.

Om duidelijkheid te verkrijgen over wat het bedrijf Artex in Aarle-Rixtel precies uitstoot en een aantal andere zaken aan te pakken of op te lossen heeft PNL op 14 oktober 2021 een motie opgesteld. Deze is vervolgens met alle partijen tezamen verder aangescherpt, ingediend en aangenomen. Na een vraag van PNL over de status van de uitvoering van deze motie, is vrijdag 4 november 2022 de gemeenteraad hierover geïnformeerd middels een RIB (Raadsinformatiebrief). Conclusie is dat PNL tot op heden tevreden over hoe dit proces verloopt. Uiteraard blijven we dit op de voet volgen, zodat de motie goed wordt uitgevoerd en er na vele jaren touwtrekken een oplossing komt waar alle partijen mee kunnen leven.

Donderdag 10 november heeft de gemeenteraad unaniem de begroting voor 2023 aangenomen. Van de 18 ingediende moties en amendementen werden er uiteindelijk slechts 3 aangenomen, waarvan één mede ingediend door PNL. Als PNL konden we uiteraard niet anders concluderen dan dat er een zeer positieve begroting 2023 ligt. Hierdoor zijn er geen extra lastenverhogingen nodig en het geeft ruimte om een aantal zaken structureel op te pakken. Op verschillende terreinen wordt er dan ook, zoals we hebben afgesproken in het bestuursakkoord, geïnvesteerd. Natuurlijk zijn er meer wensen en ambities, maar er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt en prioriteiten gesteld. Wij hebben bewust gekozen niet met voorstellen voor nieuw beleid te komen. Onze organisatie is al overbelast en prioriteiten moeten gesteld worden. We willen deze belasting nu niet nog hoger maken.

Als de plannen doorgaan wordt het Piet van Thielplein in Beek en Donk een stuk groener. Veel groen op en rond het plein, waterberging en zelfs iets meer parkeerplaatsen dan nu het geval is. Dat is het plan wat in overleg met de plaatselijke ondernemers tot stand is gekomen. De wekelijkse markt kan er blijven, maar de kermis moet in het plan op een andere locatie worden gehouden. De totale kosten bedragen ongeveer €2 miljoen. Het geld komt uit verschillende ‘potjes’ die al bestaan. Wellicht is een beperkt aanvullend bedrag noodzakelijk, zo werd verteld, maar dat wordt nog berekend.

Omroep Brabant kwam met het nieuws dat o.a. Laarbeek onderaan staat als het gaat om openbaar toegankelijke toiletten, die bekend zijn in de ‘HogeNood App’. Een groot aantal organisaties strijdt hiermee al jaren voor voldoende openbare en opengestelde toiletten. PNL heeft al op 12 januari 2022 een vraag gesteld over dit onderwerp. Aanleiding hiervoor was toen de aankondiging van de gemeente Gemert-Bakel dat alle gemeentelijke gebouwen met toilet tijdens openingstijden opengesteld werden als openbaar toilet. Het Laarbeekse college schrijft in haar antwoord dat de toiletten in het gemeentehuis en onze gemeenschapshuizen openbaar toegankelijk, tijdens de openingstijden. Daarnaast wordt in het overleg met de werkgroep Piet van Thielplein dit onderwerp ook besproken en kijken we wat de mogelijkheden zijn. Het verder onderzoeken naar mogelijkheden en vermelden in een app wordt opgepakt.

‘Super Sociaal’ is er voor mensen die aantoonbaar (tijdelijk) te weinig inkomsten hebben om van rond te komen. Ze kunnen er boodschappen doen en betalen daarvoor minder dan de normale supermarktprijs. In Laarbeek is er daarvoor de rijdende supermarkt. Super Sociaal vraagt nu een bijdrage aan de gemeente voor de aanschaf van een nieuwe rijdende winkel. Hoewel PNL het initiatief Super Sociaal ondersteund, hebben wij o.a. de vraag gesteld waarom er niet genoeg geld is gereserveerd om vervanging te kunnen bekostigen. Dat dit beter geregeld moet worden is inmiddels besproken met het verantwoordelijke bestuurd.

Op de milieustraat dient in het vervolg betaald te worden via pin. Er zijn echter nog steeds mensen die hier problemen mee hebben, zoals b.v. ouderen omdat ze er niet of moeilijk mee om kunnen gaan. Echter ook mensen met weinig financiële middelen, die niet altijd een bankpas hebben, kunnen hierdoor een probleem krijgen. Daarover heeft PNL vooraf vragen gesteld, die ook zijn beantwoord. Voor inwoners die niet in de gelegenheid zijn om per pin te betalen, is er een zogenaamde incasso-regeling. Deze formulieren liggen op de milieustraat en wordt bij het bezoek ingevuld.

December:

Tijdens een bijeenkomst van jongeren van Laarbeekse politieke partijen is vanuit ABL-jongeren het probleem naar voren gebracht dat jongeren op verschillende leeftijden worden geconfronteerd met keuzemomenten zoals b.v.: ‘Hoe en waar vind ik een passende stageplaats?’ en ‘Ik ben afgestudeerd, maar wat voor werk wil ik eigenlijk doen en wat zijn de mogelijkheden? Veel jongeren die zich aan het einde van een studie of het begin van hun carrière bevinden vinden dit, zo blijkt, een lastige periode. Vaak is hun netwerk nog niet zo groot of zij simpelweg niet waar zij moeten beginnen. De jongeren van Jong-PNL zijn dezelfde mening toegedaan en sloten zich bij het oppakken van dit probleem aan. Voor de fracties van ABL en PNL was dit reden een motie in te dienen waarin het college opgedragen wordt de mogelijkheden te onderzoeken voor het invoeren van een loket dat Laarbeekse jongeren helpt bij het vinden van stage of werk. Als PNL hebben wij hieraan toegevoegd dat bekend is dat er al plekken en middelen zijn, en dat we geen dubbel werk willen verrichten. Wethouder Ron van den Berkmortel (PNL) heeft de motie overgenomen.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december heeft PNL, samen met alle andere partijen behalve het CDA, gekozen om door te gaan op de ingeslagen weg met de dorpsontwikkeling Lieshout. Wij hebben gezegd niet onder de indruk te zijn van de brief die we kort voor de raadsvergadering van Rialto en Jumbo hebben ontvangen. Hierin nemen zij het standpunt in dat een supermarkt op de Heuvel tot de mogelijkheden moet blijven bestaan en dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Daarentegen sterkt de toelichting van Stichting Plan Lieshout ons in het ingenomen standpunt. Ook hebben we gezegd niet gecharmeerd te zijn van het moment waarop de brief is gestuurd. Voor PNL stond vanaf het begin bovenaan dat er geluisterd moest worden naar de inwoners van Lieshout en dat daarom een supermarkt op de Heuvel geen optie zou zijn. Dat hebben we al bij de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk uitgesproken. Het nu doorlopen proces is dermate goed en breed ingestoken geweest, dat wij niet gaan tornen aan de uitkomst ervan.

2023

Uiteraard gebeurde er veel meer in politiek Laarbeek en werden vele besluiten genomen die in dit overzicht niet worden benoemd. Daarmee zijn deze niet minder belangrijk. We hebben echter een keuze gemaakt uit die zaken die voor een breder groep mensen interessant kunnen zijn.

Onze maatschappij staat onder druk en voor grote uitdagingen: hoge energieprijzen, het grote tekort aan woningen, de zorg om gebeurtenissen zoals de Oekraïne oorlog, de opvang van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders, de groeiende groep mensen die het financieel moeilijk heeft, het vastlopende zorgsysteem in ons land, en de vele groepen mensen die het niet eens zijn met elkaar. Het zorgt voor spanning en zorgen bij heel veel mensen.

Laarbeek is uiteraard slechts een klein radertje in dit geheel. Samen kunnen we echter wel zoveel mogelijk proberen dit minimale stukje van onze aardbol zo leefbaar te houden. Dat is wat we als PNL steeds voor ogen hebben. Onze besluiten zijn gebaseerd op wat is goed, slim en/of fijn voor de inwoners van Laarbeek. Dat we daarmee niet altijd iedereen tevreden kunnen en zullen stellen, is ons duidelijk. Ook in 2023 gaan we echter onze uiterste best doen de juiste besluiten te nemen. Daarbij staan we open voor ieders mening…

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.