PNL Jaaroverzicht 2021

22 december 2021

Voor het 2e opeenvolgende jaar werd ons dagelijks leven voor een groot deel beïnvloed door het coronavirus en de mutaties daarvan. Ondertussen draaide de wereld door. Zo goed en kwaad als dat ging. Dat geldt ook voor politiek Laarbeek. PNL liep de afgelopen jaren continu voorop met het informeren van de inwoners, en dat zullen wij op allerlei manieren ook blijven doen. Dus niet alleen in verkiezingstijd, maar continu. In dit overzicht schrijven we over hoe wij met PNL een aantal zaken uit het lokale politieke jaar hebben beleefd.

Januari:

*Het college was voornemens om kledinginzameling zelf te gaan doen. In 2019 hadden wij hier al onze bedenkingen bij. Uiteindelijk blijkt dan ook dat de gemeente hier niet ‘rijk’ van zal worden. De stichting Pandilla mag haar goede werk alsnog voort blijven zetten.

*In juli 2020 diende PNL, op initiatief van Jong-PNL, een motie in om de starterslening aan te passen en daarmee toegankelijker te maken. Vanaf deze maand is dit in werking getreden, waardoor meer mensen in aanmerking kunnen komen voor een starterslening.

*Het Laarbeekse college heeft het plan ‘Ouder worden in Laarbeek’ opgesteld. Een onderdeel hiervan is het thema wonen. We hebben het college gevraagd om woningsplitsing op te nemen in het plan. Dat is ook gebeurt.

*Tijdens de raadsvergadering van 28 januari is afscheid genomen van wethouder Greet Buter. Er waren cadeautjes en mooie woorden van de burgemeester en alle fracties. Ook wij hebben de nieuwe burgemeester van Deurne veel succes en plezier gewenst.

Februari:

*Een jaar lang hebben omwonenden overlast gemeld bij de gemeente van wateroverlast op een gedeelte van de Deense Hoek in Lieshout. Uit vragen die PNL stelde bleek dat er een oplossing voor handen was. Deze was men vergeten te communiceren. Excuses werden aangeboden.

*Het college wilde een gedeeltelijk parkeerverbod instellen aan de Torenakkerweg in Aarle-Rixtel. Een aantal omwonenden was het hier niet eens. Nog voordat PNL antwoord kreeg over door haar gestelde vragen, werd vanuit het college medegedeeld dat men stopt te investeren in een oplossing voor dit langslepende probleem.

*Tijdens een thematische raadsvergadering heeft PNL zich als enige partij duidelijk uitgesproken om een afwachtende houding aan te nemen bij het gasloos maken van woningen. Wij vinden dat er technisch en financieel te veel onzekerheden zijn. Wij willen onze inwoners en de gemeente hier niet mee opzadelen. Wel willen we meer aandacht voor energie besparingsmaatregelen.

*Bij het agendapunt over de zienswijze op de herijking positionering Senzer hebben we als PNL gevraagd om een aanvulling in de zienswijze. Het gaat hierbij om het recht om alle onderliggende stukken te kunnen krijgen, zodat aanvragers kunnen inzien hoe een besluit tot stand is gekomen. De zienswijze is hierop inderdaad aangepast.

*In februari berichtte het Eindhovens Dagblad: “Op aandringen van de gemeenteraad adviseerde het Laarbeekse college de provincie om een aantal keuzes voor het toekomstige traject van de N279 beter te onderbouwen. De provincie acht de gemaakte berekeningen echter voldoende.” PNL heeft destijds deze motie als enige partij gesteund en had deze zelfs nog scherper willen maken. De Raad van State constateerde later in het jaar dat bepaalde cijfers inderdaad onvoldoende zijn en het huiswerk daarom opnieuw gedaan moet worden.

Maart:

*Partij Nieuw Laarbeek (PNL) vraagt middels een motie het college, in ieder geval voorlopig, te stoppen met de ontwikkeling en vergunning van zonnevelden en eventuele windturbines. Dit tot aan het moment dat duidelijk is wanneer de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk zodanig is aangepast dat de aanleg van zonnevelden, het leggen van zonnepanelen op daken niet meer tegenwerkt. De motie wordt, vanwege het ontbreken van steun, aangehouden.

*Op initiatief van PNL hebben de gezamenlijke partijen van de Laarbeekse gemeenteraad het college opgeroepen een motie te steunen welke als doel heeft de wetgeving omtrent bezwaarschriften WOZ-waarden aan te passen. De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft dit jaar €1.4 miljoen extra kosten gemaakt om de ingediende bezwaren van NCNP-bureaus te kunnen verwerken. Dit geld moet uiteindelijk door o.a. de Laarbeekse de burgers worden betaald.

*Het bestemmingsplan Mgr. Verhagenstraat (hoek met Bosscheweg) in Beek en Donk is unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. PNL was en is erg enthousiast over het plan. Het zorgt ervoor dat deze plek eindelijk weer een mooi aanzien krijgt en dat een klein stukje van de woningnood wordt opgelost. Een punt van zorg is voor ons wel de verkeersafwikkeling. Toegezegd is dat ook nadat het plan is gerealiseerd de zorg voor dit mogelijke knelpunt niet ophoudt.

kan energie worden bespaard? De besluiten daarover, worden lokaal genomen.

April:

*In april ging het over de grove overschrijding van het beschikbare budget voor het opknappen van het Oranjeplein in Mariahout. In plaats van €620.000 heeft de opknapbeurt liefst €932.500 gekost. Volgens ons waren in ieder geval een aantal van deze kosten te voorzien geweest, wanneer het project beter was voorbereid. Hieruit moet lering worden getrokken. Overigens vinden we wel dat het Oranjeplein flink is opgeknapt.

*In het regionaal ruimtelijk overleg, zo zei het college, is vastgelegd dat de provinciale bevolkings-en woningbehoefte prognose leidend is voor de bouwplannen van de gemeenten. Voor Laarbeek betekende dit dat er nog ruimte is voor 106 nieuwe bouwplannen. Als PNL zien wij in het bestuursakkoord dat de provincie in haar beleidsuitgangspunten de zogenaamde ‘kans-gedreven’ benadering hanteert. Volgens ons liggen hier nu juist nog kansen om het aantal woningen dat mag worden gebouwd uit te breiden. In mei vond er vervolgens een gesprek plaats tussen de wethouder, afgevaardigden van de Peelgemeenten en gedeputeerde Ronnes van de provincie over de wens om meer te bouwen in Laarbeek. Uiteindelijk resulteert dit in 300 extra woningen. ‘Het kan dus wel’, is onze conclusie zoals wij die eerder ook al trokken.

*De gemeenteraad werd gevraagd in te stemmen met een ‘ontwerp-verklaring van geen bedenkingen’ voor de mogelijke aanleg van 4 zonneparken in Laarbeek. Als PNL zouden wij instemmen mits er later in het traject nog een eventuele weg terug zou zijn zonder negatieve gevolgen voor de gemeente. Wethouder Briels gaf ons toen te kennen dat er niets onomkeerbaar zou zijn. “U legt zich nergens op vast”. “De stap die u vanavond maakt is niet onomkeerbaar”, zei de wethouder letterlijk. De antwoorden waren voor PNL reden om in te stemmen met de ‘ontwerp-verklaring’. Pas nadat PNL op 18 maart 2021 een motie indiende om de ontwikkeling van de laatste 3 zonneparken stop te zetten, kwam de wethouder met de opmerkingen over de juridische haalbaarheid en eventuele claims die dit met zich mee zou kunnen brengen. De wethouder heeft de gemeenteraad op 27 augustus 2020 dus verkeerd ingelicht. Zijn antwoorden van toen waren echter wel de reden voor PNL om in te stemmen en hebben voor ons nu grote gevolgen.

Mei:

*In 2020 heeft PNL het college erop gewezen dat live- of achteraf ondertiteling van alle raads- en commissievergaderingen niet alleen belangrijk is, maar zelfs verplicht zou worden vanaf september 2020. Deze maand is bekend geworden dat vanaf nu alle vergaderingen achteraf worden ondertiteld. Dit gebeurt kort nadat een vergadering is afgelopen.

*In mei werd opnieuw gesproken over de motie van PNL om in ieder geval voorlopig te stoppen met de verdere ontwikkeling van zonneparken en windturbines. De motie wedr door alle coalitiepartijen weggestemd. Aanleiding voor de perikelen rond onze motie zijn de volgens ons onjuiste antwoorden die wethouder Briels (DWG) gegeven heeft op de vragen die wij 27 augustus 2020 aan hem stelden over de gevolgen van het afgeven van een ‘ontwerpverklaring van geen bedenkingen’ voor de aanleg van zonneparken.

*PNL heeft ingestemd met de aangepaste Laarbeekse zienswijze op de RES 1.0 (Regionale Energiestrategie). De door PNL gewenste aanpassingen over o.a. energiebesparing is hierin opgenomen. Ook hebben wij gepleit om goed te kijken naar nieuwe technieken (innovatie) en niet te snel technieken in te zetten die over een paar jaar wellicht weer achterhaald zijn. Tevens moet volgens ons zo snel mogelijk opgeschaald worden om alle vormen van mogelijk te maken. Het naleven van de zonneladder (eerst ‘zon op dak’) is voor ons eveneens een belangrijk punt.

Juni:

*In juni is de gemeenteraad bijgepraat over de plannen die er bestaan voor de Heuvel in Lieshout. BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu, gaf haar visie op de plannen die er nu liggen voor de Heuvel. Zowel Plan Lieshout alsook Rialto presenteerden hun plannen. Op 14 en 16 juni waren er informatiebijeenkomsten voor alle inwoners bij het Bavaria Brouwerijcafé. Mede naar aanleiding daarvan maakte burgemeester van der Meijden op 24 juni bekend dat de ontwikkeling van De Heuvel in Lieshout meer uitwerktijd krijgt. Dat betekent dat een besluit door de gemeenteraad voorlopig is uitgesteld.

*“Ongelooflijk, hoe weinig kritische houding de 4 coalitiepartijen hebben t.a.v. de evaluatie die door het Ondernemersfonds Laarbeek is gehouden”. Dat was de reactie van PNL tijdens de behandeling van de evaluatie van het Ondernemersfonds. Het nu gehouden zogenaamde evaluatieonderzoek was volgens ons geen evaluatie. De juiste vragen zijn namelijk niet gesteld.

*De gehele gemeenteraad is akkoord gegaan met de uitbreiding van een zorgboerderij aan het Broek 4 en 6 in Mariahout. Vooral PNL en CDA hebben wel hun bedenkingen bij de grootte van zorgboerderijen in het buitengebied. In een later stadium zal daar het debat over gevoerd worden hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Buiten kijf staat voor PNL dat zorgboerderijen heel goed werk verrichten, dat er veel vraag naar is en dat ze echt nodig zijn.

Juli:

*Tijdens de behandeling van de jaarrekening 2020 heeft PNL aangegeven verheugd met het feit dat we Laarbeek kunnen feliciteren met een positief resultaat over 2020. Wij constateren dat het niet gebruikte budget duurzaamheid van €338.000 per vergissing niet is overgeheveld naar 2021. Dit bedrag is echter wel als positief resultaat berekend over 2020. Om een eerlijk resultaat te verkrijgen zou dit bedrag dus eigenlijk van het totaal afgehaald moeten worden waardoor er een positief saldo overblijft van €605.000 i.p.v €943.000. Wat echter het meest in het oog springt is de manier waarop we in staat zijn gesteld om een forse plus over 2020 te realiseren. In 2 jaar tijd is de OZB-opbrengst namelijk met liefst 30.6% gestegen. In 2018 was de ozb-opbrengst €4.134.000. In 2020, slechts 2 jaar later dus, is dit bedrag opgelopen naar €5.398.000. Eerder is er structureel zo’n €1.5 miljoen extra voor zorgkosten opgenomen in de begrotingen. Nu houden we daar ineens ongeveer €500.000 over. Bij de structurele extra bedragen zijn, zeker achteraf, volgens ons dan ook vraagtekens te zetten. Tenslotte, de Algemene reserve is toegenomen van €5.458.000 naar €9.399.000. Een verschil dus van €3.941.000. Hierbij moet aangetekend worden dat er afgelopen jaar vanuit de Bestemmingsreserves zo’n €3.5 miljoen overgeheveld is naar de Algemene Reserve. Wanneer je beide reserves bij elkaar optelt is de huidige totale reserve ongeveer even groot als in 2018. De wethouder bevestigde dat onze genoemde cijfers juist zijn.

*Omdat we als PNL nog steeds heel kritisch zijn over de ontwikkeling van het Gulden Land dienen we een amendement in om hiermee te stoppen. Hiervoor is geen steun. We kregen wel de toezegging van de wethouder dat na de zomer van 2021 de initiatiefnemers, IVN en andere natuurorganisaties zelf aan de gemeenteraad komen vertellen wat zij van de plannen vinden. Uiteindelijk komt alleen de horeca-ontwikkelaar vertellen over zijn plannen.

*Wanneer wij terugkijken dan wordt ons duidelijk dat de ozb-verhoging van vorig jaar hoger is geweest dan nodig, zo zeiden wij bij de behandeling van de kadernota 2021. Als gemeente verhogen we belastingen wanneer de meerderheid van de raad dat nodig acht. Wij vinden dat wanneer het mogelijk is, belastingen ook verlaagd moeten kunnen worden. Daarom stellen wij middels een amendement voor om in 2022 geen ozb-verhoging door te voeren. De coalitiepartijen stemden allen tegen het voorstel.

*Middels de kadernota constateren wij dat het college, nu het einde van haar bestuursperiode aanstaande is, nog een aantal investeringen wil doen. Hieronder een aantal zaken waar ook wij als PNL al vaker aandacht voor gevraagd hebben, zoals b.v.: de aanpak van de kruising Deense Hoek – N615 in Lieshout, de herinrichting van het kerkplein en omgeving in Aarle-Rixtel, en de uitvoering van projecten t.b.v. energiebesparing. PNL heeft ingestemd met de kadernota, maar daarbij via een stemverklaring aangegeven het niet eens te zijn dat de geplande ozb-verhoging nu niet wordt verlaagd.

*Er komt een onderzoek in de vorm van een quickscan, naar de woningbehoefte in Laarbeek. Dit naar aanleiding van een motie die PNL heeft ingediend tijdens de behandeling van de kadernota 2022.

*Als PNL hebben we steeds aangedrongen de mening van de Lieshoutse inwoners en de mensen van Plan Lieshout heel serieus te nemen omtrent de invulling van de Heuvel en het centrum van Lieshout. Wij staan ook achter de pas op de plaats die er is gemaakt om tot een breed gedragen plan voor de Heuvel te komen. Het college vraagt €150.000 om de nieuwe plannen vorm te gaan geven, zonder dat met financiële cijfers duidelijk wordt gemaakt waar het geld voor nodig is. We vragen daarom om tussentijdse financiële overzichten.

*PNL geeft aan met de zonneparken Rooijseweg en Pater Eustachiuslaan eigenlijk in dezelfde situatie te zitten als een aantal maanden geleden. Net als toen wordt ook nu gevraagd voor 2 parken een definitieve-verklaring van geen bedenkingen af te geven. Hoewel wij hier toen eigenlijk tegen waren voelden wij ons, vanwege de kans op claims e.d., genoodzaakt in te stemmen. Het plan voor een 5e zonnepark (Vossenberg in Mariahout) is vooralsnog op hold heeft gezet, wat ons deugd doet. Het is volgens ons goed dat er in dit geval geluisterd is naar de maatschappelijk discussie hierover en, volgens de wethouder, ook naar de inbreng van PNL.

Augustus:

*Er blijken geen munten meer afgestort te kunnen worden bij de geldkiosk aan de Koppelstraat in Beek en Donk. Volgens de Rabobank moeten ondernemers en kleine spaarders hiervoor voortaan naar Gemert, Veghel of Helmond. De bank zegt ook daar geen invloed meer op te hebben omdat Geldmaat het geldautomatennetwerk heeft overgenomen. Na vragen hierover van PNL blijkt dat er geen afspraken op papier staan en dat Geldmaat niet meer in gesprek wil gaan.

September:

*Zondag 12 september bestond Partij Nieuw Laarbeek (PNL) precies 25 jaar. Reden om alle leden te verrassen met een klein presentje in de vorm van, hoe kan het ook anders, een spaarhuisje. PNL werd in 1996 opgericht, net voor het officiële ontstaan van de gemeente Laarbeek. Aanvankelijk kreeg de nieuwe partij 4 zetels in de gemeenteraad. Slechts 3 jaar later was PNL de grootste partij en dat is tot op heden zo gebleven. Bij iedere gemeenteraadsverkiezing bleef het aantal raadszetels stabiel of was er groei. Op dit moment bezet PNL 9 van de in totaal 19 zetels in de gemeenteraad van Laarbeek.

*Op voordracht van het bestuur hebben de leden van Partij Nieuw Laarbeek (PNL) Ronnie Tijssen unaniem gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ronnie zit sinds de verkiezingen van 2018 in de gemeenteraad. In deze periode was hij 1,5 jaar lid van de klankbordgroep Peelgemeenten en lid van de commissie Sociaal Domein. Sinds oktober 2019 is hij lid van de commissie Algemene Zaken en fractievoorzitter van PNL. Interim-bestuursvoorzitter Ingeborg Westerbeek reageert verheugd: ‘We hebben met Ronnie iemand die al sinds zijn jeugd op allerlei manieren middenin de samenleving staat en weet wat er speelt’.

*Ilse Van Kreij (van de Weijer) uit Beek en Donk is 27 september benoemd als bestuurslid van het partijbestuur van PNL. Het bestuur bestaat hiermee weer uit 5 personen.

Oktober:

*Het bestemmingsplan 2015, waarin destijds een fout is geslopen t.a.v. van de milieucategorie waaronder Artex in Aarle-Rixtel moet werken, is donderdag 14 oktober hersteld door de Laarbeekse gemeenteraad. Op voordracht van PNL werd een gezamenlijke motie van alle partijen aangenomen, waarin het college wordt opgedragen een aantal zaken voor eens en altijd duidelijk te maken en te verbeteren. Feiten, onzekerheden, wantrouwen, verschillen in juridische inzichten en ongerustheid kruisen elkaar in het onderwerp over de gemaakt fout in het bestemmingsplan 2015. Omwonenden van Artex ondervinden al sinds jaar en dag met name last van de uitstoot van Artex. Daarbij heerst onzekerheid over wat het bedrijf precies uitstoot. PNL onderschrijft de zorgen van de omwonenden, maar ziet de oplossing daarvan los van het herstellen van de gemaakte fout in het bestemmingsplan.

*Om de biodiversiteit helpen te verbeteren is 14 oktober een PNL-motie aangenomen voor het toepassen van zogenaamde vlechtheggen. Afgesproken is dat de gemeente het voortouw zal nemen organisaties en anderen op te roepen om hiermee aan de slag te gaan. Wij vinden dat boeren en tuinders als partners betrokken moeten worden in het behouden en versterken van de biodiversiteit. Ook denken wij dat vlechtheggen een streekgebonden en cultuurhistorische basis bieden voor het vergroten van flora en fauna rond akkers en weilanden.

*Vanaf de start van de nieuwe raadsperiode, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 20222, start Laarbeek met een nieuwe vergaderstructuur. Hierin is plaats voor een beeldvormde, oordeelsvormende en besluitvormde vergadering, waarbij meer inbreng vanuit de inwoners mogelijk wordt. Hiermee gaat een PNL-verkiezingsitem uit 2018 in vervulling.

*Als PNL zijn wij blij met gepresenteerde begroting 2022. Vanwege de positieve cijfers en de bijstelling van de ozb-stijging. In juli wilden het college en de andere partijen niets weten van een minder hoge ozb-stijging. Klaarblijkelijk is er 3 maanden geleden toch goed geluisterd naar ons voorstel. Daar zijn we oprecht blij en dankbaar voor. Wij wilden de ozb in 2022 niet verhogen en in 2023 t/m 2025 met alleen de inflatiecorrectie. De komende 4 jaar wordt dus alsnog alleen de inflatiecorrectie toegepast op de ozb-stijging.

*De Laarbeekse gemeenteraad en het college waren dinsdag 19 oktober te gast in Mariahout. Het gezelschap is ontvangen door Zorg om het Dorp Mariahout (tevens Dorpsraad Mariahout). Vanuit Zorg om het Dorp en middels een aantal presentaties van verenigingen werden zorgen en wensen, die in Laarbeeks kleinste kern leven, geuit. Rode draad bij de zorgen die er zijn is de zorg om het verdwijnen van voorzieningen.

November:

*PNL heeft ingestemd met de begroting 2022. Ook al zouden wij op sommige onderwerpen andere financiële keuzes maken. De begroting laat voor de komende jaren vooralsnog positieve cijfers zien. Voor PNL was dat reden om een stukje van de grote ozb-verhoging van vorig jaar terug te geven aan de inwoners die dit hebben betaald. Dat wilden we doen door de ozb in 2022 niet te laten stijgen. Dat voorstel kreeg helaas opnieuw geen steun van andere partijen.

*Op initiatief van het CDA hebben deze partij en PNL tezamen succesvol een motie ingediend voor de aanpak van de bestrijding invasieve exoten. Dit zijn planten als b.v. de Japanse Duizendknoop en de Reuze Berenklauw. Dit soort onwenselijke planten verspreid zich snel en overwoekert inheemse plantensoorten. De motie zet het college aan tot het nemen van een aantal acties.

*Een motie van PNL, om een zogenaamd herstructureringsfonds in te voeren, kreeg donderdag 11 november geen steun. Jaarlijks wordt winst vanuit de grondexploitatie van de gemeente Laarbeek overgeheveld naar de algemene reserve. Onze motie riep het college op met een voorstel te komen om dit bedrag jaarlijks geheel of gedeeltelijk in een nieuw in te voeren fonds te storten. Met dit geld zou de broodnodige bouw van sociale huurwoningen kunnen worden geholpen.

December:

*Niet voor het eerst heeft PNL voor de natuur gekozen in het Gulden land (de kop van) Aarle-Rixtel. Al vanaf het prille begin in 2019 is PNL kritisch geweest over het project ‘Gulden Land’. Ook toen de horecaplannen op tafel kwamen zijn wij duidelijk geweest; wij kiezen hier voor de natuur. Met een door PNL opgestelde motie, die na een kleine toevoeging over rolstoeltoegankelijkheid door alle partijen is ondertekend, is ontwikkeling van horeca nu ook daadwerkelijk van de baan.

*De Regionale Energie Strategie (RES) is door de gemeenteraad vastgesteld. Zoals wij het zien is het een goed compromis geworden uit een brei van opvattingen en meningen. Wat PNL betreft blijft het belangrijk dat het duidelijk moet zijn dat deze Laarbeek niet verplicht tot concrete activiteiten of projecten. We voeren zelf de regie over wat we wel of juist niet willen in onze gemeente.

*Deze maand is ook de Omgevingsvisie Buitengebied Laarbeek vastgesteld. Wat PNL betreft is deze visie een goed begin om de grote uitdagingen en complexe opgaven, waarmee het landelijk gebied wordt geconfronteerd, aan te gaan pakken. Belangrijk voor ons is dat, wanneer de visie straks is vastgesteld, de raad aan de knoppen blijft draaien. Voor de uitwerking naar het uiteindelijke Omgevingsplan hebben wij aandacht gevraagd voor een aantal specifieke zaken.

2022:

De komende periode wordt voor PNL heel belangrijk. Op 14, 15 en 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Uiteraard willen we daarbij opnieuw een goed resultaat behalen. We gaan zelfs voor het beste resultaat ooit, waarmee we deelname aan een nieuw college zeker kunnen stellen. Vele jaren zat PNL mee aan het roer en zorgde het voor een financieel gezonde gemeente, met geweldige voorzieningen. Ondanks die luxe waren we altijd voorzichtig met niet perse nodige uitgaven en hielden we de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk. Dat beleid willen we graag weer terugbrengen in Laarbeek. We hopen dan ook dat nog meer mensen bij de grootste politieke partij van onze mooie gemeente willen behoren.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.