PNL Jaaroverzicht 2020

27 december 2020

Boven alles stond 2020 voor het overgrote deel natuurlijk in het teken van het Coronavirus. Iedereen is wel op één of andere manier getroffen door het virus dat de wereld rondgaat. Hopelijk gaan we de komende tijd terug naar een min of meer normale situatie, zonder ernstig zieken. In dit overzicht schrijven we over hoe wij met PNL een aantal zaken uit het lokale politieke jaar hebben beleefd.

Januari:
Er verschijnen heel veel artikelen in kranten, bladen, radio & tv en internet over de gemeentelijke lasten. Helaas wordt Laarbeek in al die berichten vernoemd. De opbrengst uit de ozb steeg afgelopen jaar in Nederland met gemiddeld 4,7 procent. Laarbeek werd koploper met niet minder dan 28% stijging. Met de vele bezuinigingsvoorstellen van PNL was deze verhoging zeker niet nodig geweest. Helaas wilden het college en alle andere partijen hier niet naar kijken.

Er blijkt nog ruim €800.000 over te zijn van het zonnepanelenproject Groene Zone. Het college stelt voor dit bedrag alsnog in te zetten door verlenging van het project. PNL stemt als enige tegen een amendement van DWG. Die partij wil €300.000 van dit bedrag gebruiken voor andere duurzaamheidsleningen. Wij zijn hiertegen vanwege de extra kosten die hier weer vanaf gaan.

Het budget van de Rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek, die de gemeenteraad met onderzoeken naar allerlei onderwerpen ondersteund, zou gekort moeten worden met €11.500 (is een halvering). PNL is daartegen, vanwege het belang van de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraad. Omdat de gemeenteraad van Gemert/Bakel ook dit standpunt heeft ingenomen, wordt het budget alsnog niet verlaagd.

Februari:
PNL-lid Harry de Groof wordt in Mariahout verkozen tot Zorg om het Dorp vrijwilliger van het jaar.

Na een lange voorbereidingstijd gaat een wens van PNL, die ook in ons verkiezingsprogramma 2018 staat, in vervulling. Er komt een andere vergaderstructuur in Laarbeek, waardoor inwoners meer worden betrokken bij besluitvorming over hun eigen gemeente. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels bijna afgerond.

Er is een raadswerkgroep Omgevingswet ingesteld, die dit proces gaat begeleiden. Voor PNL is Jan Hendriks hier lid van geworden. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Voordelen van de nieuwe wet zijn o.a.: minder en voorspelbare regelgeving, meer ruimte en vrijheid voor initiatiefnemers, en snellere besluitvorming. Ook met de nieuwe Omgevingswet krijgt iedereen meer te zeggen over de eigen directe leefomgeving.

Maart:
De eerste politieke vergaderingen worden vanwege corona afgelast of digitaal gehouden. PNL roept het college in een brief op om binnen de eigen gemeente zoveel mogelijk hulp te bieden aan ondernemers en burgers, zodat zij de coronacrisis zo goed mogelijk doorkomen.

April:
PNL-lid Annemie de Haas-van Dijk uit Beek en Donk ontvangt vrijdag 25 april de Koninklijke onderscheiding ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’. Zij heeft zich op allerlei vlakken ingezet voor onze maatschappij.

Naar aanleiding van de aanhoudende bezwaren van de Dorpsraad Beek en Donk, omwonenden en het kerkbestuur, stelt de PNL-fractie een aantal vragen aan het college van burgemeester & wethouders over het besluit een geldkiosk te plaatsen nabij de Michaëlkerk. De Dorpsraad geeft aan het collegebesluit uit de media te hebben moeten vernemen. Zij voelt zich dan ook niet bepaald serieus genomen.

Mei:
Er komt een regionale bedrijventerreinenprogrammering om de aanwezige mismatch tussen vraag en aanbod van bedrijventerreinen te voorkomen. De uitvoer gebeurt met een ‘1 loket systeem’, gericht op het dagelijks begeleiden (matchen) van bedrijven naar een passend aanbod van een vestigingslocatie (kavel) die het beste bij de vraag van het bedrijf past. Gemeenten krijgen alleen nog extra bedrijventerrein toegewezen wanneer ze onder een bepaald aantal vrije hectares komen.

Net zoals in januari, komt opnieuw de duurzaamheidslening aan de orde. DWG wil, middels een amendement, nu wederom een aanpassing. Huurders zouden daardoor ook gebruik kunnen maken van de regeling. Er zullen hierdoor echter nog meer extra kosten gemaakt worden. Ook verwachten wij niet dat de regeling door veel huurders gebruikt zal worden. Zeker niet in de onzekere tijd waarin we op dit moment leven. Alleen PNL stemde daarom tegen.

Een motie van DWG en de PvdA kreeg niet de steun van PNL, maar wel van de overige partijen. De motie riep het college op er bij het kabinet op aan te dringen direct in actie te komen en alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen in Nederland, en zich uit te spreken voor de opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen in onze gemeente, mits uitvoerbaar, en aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’. Er vindt echter nog overleg plaats tussen diverse landen, hoe om te gaan met dit probleem. Griekenland krijgt al geld voor onder meer medische hulp, en verbetering van de gezondheidszorg in de opvangkampen. PNL is van mening dat er weliswaar een groot probleem is in de vluchtelingenkampen en dat dit zeker voor kinderen een schrijnende situatie is, maar dat afzonderlijke gemeenten zich niet moeten mengen in de discussie en het overleg wat op landelijk en Europees niveau plaatsvindt.

Juni:
Een gezamenlijk amendement van PNL en ABL zorgt ervoor dat er niet €25.000 extra, volgens ons nu onnodig, wordt uitgegeven voor de vervanging van audiomiddelen in de commissiekamer (vergaderkamer) van het Laarbeekse gemeentehuis. De andere partijen zijn hier wel voor. Het voorstel voor het extra bedrag komt bovenop de vraag om ruim €100.000 euro beschikbaar te stellen voor de broodnodige vervanging van audiomiddelen in de raadszaal en toevoeging van videoapparatuur. Met dit laatste voorstel is PNL het geheel eens. De huidige audioapparatuur is versleten, er zijn geen reserveonderdelen meer, en de frequenties waarop dit systeem werkt worden verboden.

PNL wijst de verantwoordelijk wethouder op het feit dat er september 2020 een wettelijke verplichting komt om video’s van commissie- en raadsvergaderingen te ondertitelen (geldt niet voor live-uitzendingen, maar wel voor de betreffende video wanneer deze daarna beschikbaar blijft). Hier is nog geen rekening mee gehouden. Inmiddels is er budget beschikbaar en gaat het, weliswaar wat te laat, bewerkstelligd worden.

Juli:
Een PNL-motie, die moet zorgen voor een betere starterslening en welke is voorgesteld en uitgewerkt door leden van Jong-PNL, wordt door alle partijen overgenomen. Dankzij de motie wordt binnenkort de koopsom aangepast naar een marktconform bedrag (voorstel €250.000). Ook wordt het onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande woningen voor de bepaling van de maximale koopsom geschrapt en gaat de maximumleeftijd (gezien de huidige gemiddelde pensioenleeftijd) omhoog naar de leeftijd van 38 jaar. Met deze aanpassingen hebben jonge starters op de woningmarkt, ook de wat ‘oudere jongeren’, meer mogelijkheden om een woning te kopen. De gemeenteraad besluit begin 2021 over het voorstel wat er inmiddels is.

PNL oordeelt tijdens de behandeling van het resultaat over 2019 duidelijk anders over de Laarbeekse cijfers dan het college en de andere partijen. Wij kunnen echt niet positief zijn over het forse negatieve resultaat (-€839.700), ook al kan Laarbeek gelukkig wel ruim voldoen aan haar verplichtingen (solvabiliteit). Voor PNL blijft de veelbesproken financiële lijn, zoals die is gevolgd sinds de behandeling van de kadernota en programmabegroting 2019 vorig jaar, onverteerbaar. Voor de toekomst willen wij het nog steeds anders doen. Op veel vlakken een beetje minder is mogelijk en kan Laarbeek financieel weer een stuk gezonder maken. Zonder grote extra lastenverhogingen. Keuzes, die er altijd zijn, moeten dan wel gemaakt worden. Dat was, is en blijft ons standpunt.

In de kadernota 2021 staan, volgens het college, dit keer alleen in principe niet beïnvloedbare zaken. PNL constateert echter dat het ondanks de extreme ozb-verhoging van afgelopen jaar en het leegtrekken van de Algemene reserve, inkomsten en uitgaven dus absoluut niet in evenwicht zijn. Een huishouden financieel runnen lukt ook niet op deze manier. Ook thuis zullen uitgaven aangepast moeten worden aan wat er binnenkomt. Daar is niets vreemds aan volgens ons. Volgens ons kan het echt wel anders, maar dan zullen financiële keuzes gemaakt moeten worden.

Als enige partij wil PNL al langere tijd dat het capaciteitsprobleem van Sparta ’25 op sportpark ’t Heereind wordt opgelost. Tijdens de begrotingsbehandeling 2020 sneuvelde dit voorstel, omdat alle andere partijen hiertegen waren. In juli hebben we opnieuw een motie voorbereid die het college opdraagt met een voorstel te komen waarmee een extra veld kan worden aangelegd. De verantwoordelijk wethouder deelde tijdens de raadsvergadering mede dat er een gesprek is gepland met het nieuwe bestuur van Sparta ’25, met als doel te komen tot een oplossing. Omdat voor PNL dat doel belangrijk is, hebben wij onze motie aangehouden (er is dus niet over gestemd).

Augustus:
Na bijna 2 jaar bestuursvoorzitter te zijn geweest neemt Roel Gerritsen uit Lieshout afscheid van het bestuur van Laarbeeks grootste partij PNL. Bestuur en fractie betreuren dit, maar begrijpen de beweegredenen die aan het besluit ten grondslag liggen. Hij blijft op een andere manier wel actief betrokken bij PNL, en zal de fractie helpen bij hun eigen verdere ontwikkeling.

PNL-fractielid Toon Bouwers is 50 jaar werkzaam als ambtenaar en prominent PNL-lid Johan Verschuuren uit Aarle-Rixtel wordt 85 jaar.

Over de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft PNL via een stemverklaring ingebracht dat voor PNL instemmen met het voorstel niet automatisch betekent dat we akkoord gaan met de ontwikkelingen rondom de Heuvel in Lieshout. Wij hebben er bij het college op aan gedrongen de betrokkenheid van de inwoners van Lieshout en de gemeenteraad sterk te vergroten, zodat er daadwerkelijk sprake is van betrokkenheid. Ook is gewezen op de financiële risico’s van de ruimte voor ruimte kavels.

We hebben ingestemd met het bestemmingsplan Porcus Campus in Aarle-Rixtel. PNL heeft wel kritische vragen gesteld over o.a. verkeersbewegingen in relatie tot de smalle weg die alleen door bestemmingsverkeer gebruikt mag worden en over het grote aandeel horeca dat gerealiseerd gaat worden.

Ook met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de aanleg van zonneparken heeft PNL ingestemd. In Laarbeek waren 20 geïnteresseerden, waarvan er 10 overbleven die door een commissie zijn getoetst. Daarvan bleven er uiteindelijk 4 grondeigenaren over.

Een motie van PNL, die er in het kort op neer komt dat het college de opdracht krijgt om via de Vereniging Nederlandse Gemeenten er bij het Rijk op aan te dringen om de onderwijsvergoeding voor de gemeente te vergroten, wordt unaniem aangenomen. Het gaat om de kosten die de gemeente heeft in het duurzaam maken van schoolgebouwen.

September:
Het Ondernemersfonds Laarbeek komt 2x op rij haar jaarrekening 2019 toelichten. Dit omdat de commissie Algemene Zaken de eerste keer ontevreden was over de presentatie. Ook de 2e keer werd de commissie, wat PNL betreft, er niet veel wijzer van. Alle details over waar het beschikbare geld aan is besteed, ontbreken. De reden daarvan is volgens het Ondernemersfonds het feit dat het geld naar 3 trackingsgebieden gaat, die hun eigen begroting en verantwoordelijkheid hebben. PNL heeft aangegeven een volgende keer toch graag die cijfers te willen zien. Eventueel in een gezamenlijke presentatie met de 3 trackingsgebieden. Dit ook met het oog op de evaluatie van het fonds, die op handen is. Om een oordeel te kunnen vormen, moet toch bekend zijn waar het geld naartoe gaat, zo vinden wij.

Tom de Beer uit Lieshout is tijdens een ledenvergadering gekozen als nieuw bestuurslid van Partij Nieuw Laarbeek. Naast deze nieuwe functie is hij tevens voorzitter van SH-Jong, een landelijke organisatie voor slechthorende jongeren. Met nu 3 jongeren in het bestuur en 2 in de fractie is PNL hiermee opnieuw verder verjongd, zoals beloofd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Oktober:
Een PNL-motie over deelname van de gemeente Laarbeek aan een onderzoek van Follow the Money (www.ftm.nl), wordt door de PNL-fractie vooralsnog aangehouden. Dit in afwachting van een uitleg en het beantwoorden van vragen door de verantwoordelijk wethouder en een vertegenwoordiger van de GR Peelgemeenten. Die antwoorden zijn uiteindelijk duidelijk en bevredigend. Aanleiding voor PNL om de motie in te dienen was dat Follow the Money onderzoek wilde doen naar de hoge kosten van jeugdzorg bij Nederlandse gemeenten, en dat Laarbeek besloot hier niet mee te werken.

De PNL-fractie zet grote vraagtekens bij de grove overschrijding van het krediet wat beschikbaar was voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Erven in Mariahout. Er was een krediet van €120.000. Uiteindelijk is dit met liefst €64.000 overschreden (ruim 50%). Als hoofdreden wordt aangegeven dat het slecht weer (extreme regenval) is geweest, waardoor de werkzaamheden zijn uitgelopen. PNL is van mening dat de gemeenteraad hier in ieder geval veel eerder over had moeten worden ingelicht. Dat wordt ook beaamd door het college. Daarbij hebben wij vraagtekens bij de posten waardoor de overschrijding is ontstaan. Zo is men vergeten in het bestek op te nemen dat bestrating en beplanting op particulier terrein ook moest gebeuren. Ook zijn gedurende de werkzaamheden zaken aangepast, waardoor het project duurder werd.

PNL ere-lid Cees Huibregts uit Beek en Donk is overleden. Cees was jarenlang actief PNL-lid, stond meerdere malen op de kieslijst en stond aan de wieg van onze partij.

Laarbeek blijkt niet de gewenste proeftuinsubsidie voor het programma ‘Aardgasvrije Wijken Mariahout’ te krijgen. Er was €5,1 miljoen subsidie gevraagd voor de aanleg van een collectief warmtenet in Mariahout, waar alle woningen en andere gebouwen in de dorpskern op aangesloten zouden kunnen worden. De totale investeringskosten van het project zijn eerder geschat op €21,7 miljoen. Ingeschat is dat inwoners een bijdrage van ongeveer € 2.000 zouden moeten betalen. Nu de subsidieaanvraag is afgewezen is het op dit moment nog onbekend hoe er verder wordt gegaan met het project. PNL is overigens vanaf het begin al sceptisch over (vooral) de kosten het project. Wij hebben eerder al 2 verschillende deskundigen uitgenodigd die werkzaam zijn binnen het gebied van warmtenetten. Beiden gaven aan dat de kosten veel te laag zijn ingeschat en dat meer richting €40 miljoen kosten gedacht moet worden.

November:
Hoewel wij onze twijfels hebben over de haalbaarheid van de gepresenteerde begroting voor 2021 hebben we weloverwogen ingestemd met de begroting 2021. We hadden opnieuw met een aantal bezuinigingsmaatregelen kunnen komen. Deze zouden in een aantal gevallen zeker ook, direct of indirect, de inwoners van Laarbeek treffen. In een tijd van corona, waarin veel ondernemers niet weten of ze de crisis overleven en het voor nog veel meer mensen onzeker is of ze hun baan behouden, vinden wij het daarvoor niet het juiste moment.

Met het amendement wil PNL voorkomen dat er nog gemeenschapsgeld wordt uitgegeven aan het project Gulden Land in Aarle-Rixtel. Helaas waren alle andere partijen het hier niet mee eens. Onze reden is dat wij van mening zijn dat de gemeentelijke financiën niet dusdanig zijn dat hier het geld naartoe moet gaan. We hebben wel de toezeggingen kunnen krijgen van de wethouder en het college dat investeringen binnen dit project bestaan uit minimaal 50% cofinanciering (geld van andere partijen dan de gemeente). Hiermee wordt dus geld met geld gemaakt. Voor ieder te besteden bedrag aan dit project (groot of klein) moet het college de gemeenteraad om toestemming vragen. Voor PNL was dit het hoogst haalbare.

11 moties en 3 amendementen werden er tijdens de begrotingsbehandeling 2021 ingediend. Slechts 2 amendementen werden in stemming gebracht. Alle moties en het 3e amendement werden ingetrokken. Wat PNL betreft waren veel moties onnodig en leken die vooral bedoeld te zijn om sier te maken bij bepaalde organisaties en/of inwoners van Laarbeek. Op onze website hebben wij dit onderbouwd met voorbeelden (www.pnllaarbeek.nl/nieuws/pnl-over-moties-en-amendementen-begrotingsbehandeling-2021/).

Een door PNL ingediende motie, om het voor doven en slechthorenden mogelijk te maken gebruik te maken van een gebaren- of schrijftolk wanneer ze telefonisch contact op willen nemen met de gemeente, wordt door de Laarbeekse gemeenteraad unaniem aangenomen. Het systeem is inmiddels ingevoerd.

PNL wijst het college op een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparingsmaatregelen voor inwoners van Laarbeek en vraagt hier aan deel te nemen. De subsidie ondertussen aangevraagd. Binnen de RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) kunnen gemeenten een tegemoetkoming aanvragen voor energiebesparingsmaatregelen die zich richten op het aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen zoals tochtstrippen, radiatorfolie en ledlampen, optimaliseren van ventilatie- en verwarmingsinstallaties en advies voor energiebesparing, zowel voor een algemeen advies als voor een specifieke woning.

December:
De sportclubs op de 3 sportparken van Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel blijken niet tevreden te zijn met het collegevoorstel over de plaatsing van ledverlichting. De clubs vernamen het voorstel overigens via de krant. Dat had niet zo moeten gaan, vertelde de wethouder. PNL had voor zichzelf bepaald dat een andere verdeling van kosten de voorkeur zou hebben. Toen het CDA met een amendement kwam om een subsidie (€6644,–), die men bij de overheid kan aanvragen, niet bij de gemeente terecht te laten komen maar bij de verenigingen, hebben wij die ondersteund.

PNL stelt vragen over de voortgang van het probleem met de beschikbare veldcapaciteit, waar Sparta ’25 al jaren mee kampt. Met name het feit dat het ook hier ontbreekt aan de juiste communicatie, is ons een doorn in het oog. Ma onze motie in juli blijken er 2 gesprekken geweest tussen de wethouder en het Sparta-bestuur, op 8 juli en 3 september. Vervolgens is het heel stil geworden. Aan de belofte om terug te komen met een plan van aanpak, is niet voldaan. Pas toen Sparta ’25 zelf aan de bel trok (12 december) kreeg men van de wethouder een antwoord met een excuus. Een paar dagen later werd medegedeeld dat medio januari 2021 een vervolgafspraak gepland zal worden. Wij hebben de wethouder erop gewezen dat de communicatie ook hier slecht is geweest. Dat heeft ze ook toegegeven.

Dankzij een amendement van PNL gaan de inwoners van Laarbeek iets minder vastrecht voor de afvalstoffenheffing betalen dan het college had voorgesteld. Om dit financieel voor elkaar te kunnen krijgen wilde PNL de ophaalfrequentie voor oud-papier verlagen van 2 naar 4-wekelijks. Aanvankelijk kreeg PNL alleen het CDA mee. Verantwoordelijk wethouder Briels stelde voor af te zien van de verlaging van de frequentie ophalen oud-papier. In ruil daarvoor wilde hij PNL tegemoetkomen door het vastrecht toch vast te stellen op het door ons gevraagde bedrag. Hier stemden alle partijen mee in, waardoor de door ons gewilde iets mindere stijging van het vastrecht een feit is. Zo zullen wij blijven proberen, ook als het om kleinere bedragen gaat, de lasten voor de Laarbeekse inwoners zo laag mogelijk te houden.

Om de zorg niet extra te belasten is carbidschieten tijdens de jaarwisseling van 2020 in Laarbeek verboden. Alle partijen stemden in met een aanpassing van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). PNL heeft wel aangegeven dat het persbericht wat eerder al verstuurd is namens het college wat voorbarig was. Dit suggereerde namelijk dat het besluit al was genomen, terwijl de gemeenteraad nog niets besloten had. Ook willen wij de discussie over carbidschieten na de komende jaarwisseling terug op de agenda hebben. Die toezegging hebben we van de burgemeester gekregen.

Tenslotte:
Een bijzonder jaar ligt achter ons. Veel besluiten zijn genomen. Vaak met onze instemming, regelmatig echter ook zeker niet. Ook in 2021 blijven wij kritisch maar ook eerlijk naar alle voorstellen kijken. We nemen de besluiten en doen de voorstellen waarvan wij denken dat die voor onze inwoners het beste zijn. We wensen iedereen het allerbeste voor het nieuw jaar!

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.