Meer invloed inwoners

6 februari 2020

Een verkiezingswens van PNL wordt ingewilligd. Inwoners van Laarbeek krijgen meer invloed op de besluitvorming. De gemeente Laarbeek publiceerde 6 februari daarover het volgende bericht:

Inwoners meer betrekken bij bestuurlijke besluitvorming en zodoende meer wisselwerking met de samenleving teweeg brengen. Dat is de insteek van een voorstel van het Presidium om de vergaderstructuur van commissies en raad te wijzigen. Inwoners van Laarbeek kunnen dan vanaf september inspreken bij de politieke besluitvorming, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Dit voorstel sluit naadloos aan bij de meervoudige democratie, waar verbinding met de samenleving voorop staat. De kwaliteit en draagkracht van besluitvorming kan hiermee verhoogd worden en de doorlooptijd korter, omdat alle aspecten van een onderwerp in een vroeg stadium aan de orde komen.

De commissie Algemene Zaken bespreekt het voorstel van het Presidium over de opzet van een nieuwe vergaderstructuur op 20 februari.

BOB
In het voorstel bestaat de nieuwe vergaderstijl uit een cyclus met drie soorten openbare bijeenkomsten; een beeldvormende (die is nieuw), een oordeelsvormende (de commissievergaderingen) en een besluitvormende (de raadsvergadering). De vergaderingen van de commissies Sociaal Domein en Algemene Zaken worden samengevoegd tot één vergadering. De commissie Ruimtelijk Domein blijft bestaan.

Samengevat:

  • B – Beeldvormend: verkennen en afbakenen van het vraagstuk, horen van het maatschappelijke veld en het inventariseren van knelpunten en keuzes. Het onderwerp goed tussen de oren krijgen (wat speelt er). Met name bij dit onderdeel worden inwoners en organisaties uitgenodigd om in te komen spreken. In deze bijeenkomst is er geen inhoudelijke discussie tussen standpunten van fracties.
  • O – Oordeelsvormend: open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp. Bij deze bijeenkomst kunnen ook experts en niet-commissieleden worden uitgenodigd.
  • B – Besluitvormend: nemen van besluiten door de raad. Hier vindt het afrondende politieke debat over eventuele wijzigingen en de besluitvorming plaats.

De nieuwe manier van vergaderen:

  • beoogt de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke keuzevraagstukken en de discussie daarover te vergroten
  • bespaart op vergadertijd
  • versterkt de politiek sturende rol van de raad
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.