Kort: Voorbespreking 18 november

19 november 2019

De extra-raadsvergadering en de 3 reguliere commissievergaderingen zijn maandag 18 november behandeld tijdens de PNL voorbespreking in Mariahout.
 
Als eerste was er een delegatie van het bestuur van Vierbinden die hun standpunt t.a.v. het voorstel van het Laarbeekse college, om het welzijnswerk en de exploitatie van de gemeenschapshuizen te splitsen, kwam toelichten. Het bestuur ziet liever één organisatie die beide taken op zich neemt. Dinsdagavond besluit de gemeenteraad over het voorstel.
 
Hierna was er een feestelijk momentje want ons nieuwe fractielid Willie Maas uit Mariahout werd, vooruitlopend op de officiële installatie dinsdagavond, welkom geheten. Secretaris Ingeborg Westerbeek overhandigde hem een mooie bos bloemen en wenste hem alle succes toe.
 
Een volgend punt was het ‘raadsvoorstel zienswijze werkprogramma MRE 2020’. Met de zienswijze geeft Laarbeek aan in te stemmen met de begrotingswijziging. In de voorgenomen begrotingswijziging is sprake van een structurele reductie in de formatie met 2.8 fte. Deze bezuiniging wordt ingezet als structurele bekostiging voor de regionale werkbudgetten. Deze werkbudgetten zijn nodig, zo wordt gezegd, door de uitbreiding van het takenpakket van de MRE. Met deze wijziging komt de begroting structureel in balans. Deze wijziging heeft echter geen effect op de inwonersbijdrage die Laarbeek jaarlijks betaald. PNL heeft een andere mening over het financiële plaatje en dient daarom dinsdagavond een amendement in.
 
Vervolgens werden de 3 commissievergaderingen besproken. Hier heeft PNL vooral een aantal vragen en opmerkingen. Aan de hand van de antwoorden die hierop komen, wordt bekeken of er daarna nog actie ondernomen moet worden voorafgaand- en tijdens de volgende raadsvergadering.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.