Kort: commissievergaderingen

22 november 2019

De PvdA bleek zich donderdagavond 21 november toch zorgen te maken om de mensen die met een klein pensioen het hoge ozb tarief moeten gaan betalen omdat ze een eigen huis hebben. Tijdens de behandeling van de begroting 2020 wees deze partij dit nog van de hand, toen PNL hiernaar verwees. Nu wil de PvdA de mogelijkheid tot kwijtschelding van de ozb voor deze doelgroep. Of er ook werkelijk een voorstel komt om dit voor elkaar te krijgen, is nog niet bekend.

De commissievergadering van donderdag bevatte verder 2 presentaties. Deze betroffen de APV (algemene Plaatselijke Verordening) en de Duurzaamheidsagenda. De APV is op diverse punten aangepast aan de tijd waarin we leven, Hierbij is het model van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gebruikt. Conclusie hierbij kan zijn dat erg veel ‘gevangen’ is in deze verordening omdat dit in de maatschappij waarin we leven nodig en/of wenselijk blijkt te zijn. Of het ook allemaal afdoende te handhaven is, is zeer de vraag.

De Duurzaamheidsagenda bevat een lange lijst van plannen en ambities om Laarbeek duurzamer te maken, al dan niet verplicht opgelegd vanuit politiek Den Haag. Wij hebben benadrukt dat we niet te veel tegelijk moeten willen doen, het aanbrengen van prioriteiten van belang is, we alles wat we doen vooral goed moeten doen, er rekening gehouden moet worden met de financiële en ambtelijke mogelijkheden (het moet wat ons betreft namelijk vooralsnog geen extra geld kosten), en dat het belangrijk is iedereen mee te nemen bij alle komende veranderingen (niet te snel gaan dus).

Ook is de commissie gevraagd een advies uit te brengen over de vaststelling van de verordeningen onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, reclamebelasting en de Legesverordening 2020. Hoewel wij het met een aantal zaken wel eens zijn (of ze kunnen begrijpen), hebben we een negatief advies uitgebracht omdat we het, zoals iedereen al wel weet, in ieder geval niet eens zijn met de verordening ozb-belasting vanwege de extreme stijging van de ozb.

Woensdag 20 november werd er door de commissie Ruimtelijk Domein o.a. gesproken over de parkeernota 2019. Omdat er hierover nog een aantal onduidelijkheden, vragen en opmerkingen waren is dit agendapunt als bespreekpunt richting gemeenteraad gegaan. Ook vanuit PNL waren er vragen over b.v. niet altijd duidelijke en eenduidige parkeernormen, en het parkeren in oudere wijken.

Tijdens een presentatie over de stand van zaken t.a.v. de Beekse Akkers werd o.a. verteld hoe dit plan zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Ook werd inzichtelijk gemaakt wat er de komende jaren nog op het programma staat.

De vergadering van de commissie Sociaal Domein op dinsdag 19 november was dit keer niet heel spannend. Een geplande presentatie door de GGD ging niet door. De oorzaak was het uitlopen van de raadsvergadering diezelfde avond.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.