Kort: commissie Sociaal Domein

24 februari 2021

De commissie Sociaal Domein, met Noek Maas en Toon Brouwers namens PNL, vergaderde dinsdagavond 23 februari. Bij de ingekomen stukken hadden wij vragen over het lokaal preventieakkoord. Zo vroegen wij o.a. om aandacht dat er, gezien de vele activiteiten op dit gebied, geen dubbele activiteiten plaatsvinden. De wethouder sloot zich hierbij aan. Op de vraag om een compleet overzicht van alle reeds aanwezige activiteiten op dit gebied werd gezegd dat dit bijna ondoenlijk is, maar dat het subsidieprogramma wel een overzicht geeft.

Bij het agendapunt over de zienswijze op de herijking positionering Senzer hebben we als PNL gevraagd om een aanvulling in de zienswijze. Het gaat hierbij om het recht om alle onderliggende stukken te kunnen krijgen, zodat aanvragers kunnen inzien hoe een besluit tot stand is gekomen. Omdat de commissie hiermee kon instemmen, wordt de zienswijze inderdaad aangepast. In de stukken wordt ook gesproken over een ‘duurzame financiering’ van Senzer. Op onze vraag wat dat precies inhoudt, is geantwoord dat er o.a. over meerdere jaren vooruit gekeken gaat worden en dat toekomstige ontwikkelingen zoveel mogelijk worden ingeschat/bepaald en vervolgens eveneens meegenomen.

Tenslotte kwam het Minima- en armoedebeleid gemeente Laarbeek 2021-2024 aan de orde. Hierin zijn een aantal ambities opgenomen waarmee de komende vier jaar de navolgende doelstellingen nagestreefd worden: ‘Armoede beter in beeld brengen. Elke inwoner van Laarbeek kan meedoen in en aan de samenleving. Inwoners weten de weg te vinden naar minima- en armoedevoorzieningen. Aanbod sluit aan bij de vraag van de doelgroep. Taboe over armoede/stigmatisering verdwijnt/normaliseren. Gelijke kansen voor alle inwoners van Laarbeek.’ Een zorg is de communicatie richting de doelgroep en ook hier hebben we gevraagd om helderheid (transparantie) richting cliënten. De PvdA vroeg om de armoedegrens in Laarbeek (110% van de bijstandsnorm) te verhogen naar 120%. Het geld daarvoor is er niet, aldus de wethouder. Wij hebben gezegd dat het dan ook beter geweest was om de lasten in de afgelopen jaren minder te verhogen (waar de PvdA zelf mee heeft ingestemd).

Er was ook nog een presentatie over de ontwikkeling van een app, waarmee kunst, cultuur en cultuurhistorie beter zichtbaar wordt gemaakt voor inwoners, toeristen door deze te koppelen aan wandel- en fietsroutes. Stagiaire Engel Stam presenteerde het project waar hij mee bezig is.

Tijdens de rondvraag heet PNL gevraagd naar de beantwoording van een brief, afkomstig van Eli, ASV en v.v. Mariahout, omtrent onduidelijkheid over LED verlichting op de sportparken. De wethouder beloofde dat een antwoord onderweg is en dat de commissie en gemeenteraad hier, zoals beloofd, van op de hoogte wordt gebracht.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.