Kort: Commissie Algemene Zaken

26 februari 2021

Tijdens de commissie Algemene Zaken op donderdag 25 februari waren er vragen en opmerkingen vanuit PNL op een aantal ingekomen stukken. Op onze vraag of de begrote €31.000 voor de verkiezingen in maart, nu er extra maatregelen nodig zijn vanwege corona, toereikend zullen zijn, kon nog geen antwoord worden gegeven. Het ‘Uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) 2021’ riep bij ons o.a. de vraag op welke tekortkomingen, die de provincie heeft benoemd, worden bedoeld en wat hiermee is gedaan. Tenslotte was er nog de ‘Provinciale beoordeling begroting 2021 Laarbeek’. Omdat dhr. Strijbosch (PvdA) bij Radio Kontakt-Centraal vertelde dat de meerjarenbegrotingen allemaal zwarte cijfers laten zien, hebben wij opgemerkt dat dit feitelijk onjuist is en inwoners daarmee op het verkeerde been worden gezet. De werkelijkheid is dat na de ‘decembercirculaire’ Laarbeek in de komende vier jaren, 2x rode cijfers schrijft. 2022 gaat van -€260.000 negatief naar -€360.000 negatief. 2023 is van €17.000 positief naar -€48.000 negatief gegaan. De wethouder antwoorde hierop dit geen bijzondere aanpassingen te vinden. Dhr. Strijbosch liet tijdens de vergadering al horen beter te weten en dat zijn uitspraak een vergissing is geweest.

Aan de hand van een presentatie werd de commissie door de burgemeester bijgepraat over de stand van zaken m.b.t. textielbedrijf Artex aan de Bosscheweg in Aarle-Rixtel. De conclusie voor dit moment is dat de gemeente met iedereen praat, controleert op naleving van de verleende vergunningen en handhaaft indien noodzakelijk, maar dat omwonenden en het bedrijf ver uit elkaar staan. Omdat er ook een aantal juridische zaken lopen, is het nu onmogelijk te voorspellen wat de oplossing gaat zijn.

Een raadsvoorstel over de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) kreeg onze instemming. Dit gezien het advies in het voorstel, wat gelijk is aan het advies wat de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) doet en het feit dat wij zelf geen redenen zien het anders te doen.

Omdat dit onderwerp over het hoofd is gezien bij het voorstel over budgetoverhevelingen in december, wordt nu gevraagd het budget duurzaamheid alsnog beschikbaar te stellen. Dit, omdat anders gewacht moet worden tot de behandeling van de jaarrekening. Daarmee gaat onnodig tijd verloren. Wij zijn hiermee akkoord gegaan en hebben tevens de wens en hoop uitgesproken dat de opmerkingen, die tijdens de thematische raadsvergadering van 11 februari zijn gemaakt, worden meegenomen bij de verdere besteding van de beschikbare gelden. De wethouder heeft dit toegezegd.

Ron van den Berkmortel, Jan Hendriks en Ronnie Tijssen namen voor PNL deel aan deze vergadering.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.