Geen geboortebos aan het Laar

5 juli 2019

Het ziet ernaar uit dat er geen geboortebos komt aan het Laar in Aarle-Rixtel. Al in 2015 is een motie aangenomen om tot de realisatie van een geboortebos te komen. De gemeente zou hiervoor de voorwaarden kunnen scheppen, het perceel inrichten en een administratie opzetten. Hoewel er nu wel een stuk grond beschikbaar is, blijkt er geen werkgroep te zijn die deze werkzaamheden hierna over wil nemen. De vraag is nu of de gemeente zelf een geboortebos moet gaan exploiteren als er geen anderen zijn die het willen doen? De gemeente blijft dan tot in lengte van jaren eigenaar en moet daar structureel ambtelijke tijd voor reserveren. Het college adviseert om dat niet te doen, en dat is ook het standpunt van PNL. Zeker nu de financiële situatie van Laarbeek niet bepaald rooskleurig is. Ton van de Wijdeven en Arian de Groot hebben dit standpunt dan ook uitgedragen tijdens de commissievergadering Ruimtelijk Domein, woensdag 3 juni.
 
Een ander, zeker voor betrokkenen belangrijk, agendapunt van de commissievergadering was het Paraplubestemmingsplan ‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’. In 2014 is het Geluidbeleid Bedrijventerrein Bemmer Beek en Donk vastgesteld. Hiermee is geprobeerd om een optimaal woonklimaat enerzijds en (geluid)ruimte voor de bedrijven anderzijds te scheppen. In het geluidbeleid is een zonegrens benoemd, dit houdt in dat rondom het gezoneerd industrieterrein Bemmer een geluidszone moet worden vastgesteld. Om deze zone juridisch en planologisch vast te leggen is nu een paraplubestemmingsplan opgesteld. Op elk punt van de geluidzonegrens mag de cumulatieve geluidbelasting (rekenmethode die wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidsbron) niet meer bedragen dan 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor woningen gelegen binnen de geluidszone is geluidbelasting toegestaan van 50 maximaal 55 dB(A) per woning (ook wel Maximaal Toegestane Geluidbelasting (MTG) genoemd).
 
Na vaststelling van het bestemmingsplan zal dit plan wederom voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend en zij die daartoe redelijkerwijs niet in de gelegenheid zijn geweest, kunnen gedurende deze periode beroep instellen bij de Raad van State.
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.