Extra bezuinigingsvoorstellen PNL

8 november 2019

Tijdens de begrotingsbehandeling 2020, donderdag 7 november, heeft PNL 20 extra-bezuinigingsvoorstellen gedaan. Deze hadden tot doel om de ozb niet meer dan echt nodig te laten stijgen (ongeveer 3%). Helaas waren de andere partijen voor geen van deze deze bezuinigingen, maar blijven zij kiezen voor lastenverzwaring (forse ozb-stijging). Dit terwijl er wel mogelijkheden zijn om het anders te doen. Onderstaand de voorstellen die wij hebben gedaan. Dit zijn, zoals iedereen kan zien, echt niet alleen maar ‘populaire’ bezuinigingen. Willen we Laarbeek betaalbaar houden voor zoveel mogelijk mensen, dan moeten ook minder populaire bezuinigingen mogelijk zijn. Wij willen en durven wel!
.
Extra bezuinigingsvoorstellen PNL Bedrag
OZB minder laten stijgen, waardoor begrotingsoverschot minder wordt.
2020 blijft hierdoor negatief. De jaren t/m 2025 blijven positief. (2020 = -€301.000, 2021 = €93.000, 2022 =  €284.000, 2023 = €440.000, 2024 = €189.000, 2025 = €20.000). Daarna iets negatief. Echter de meerjarenbegroting veranderd jaarlijks fors, waardoor toch al bijna onmogelijk zo ver vooruit gekeken kan worden.
€ 175,000
Diverse subsidies: Bezuiniging subsidie Toerisme algemeen
Indien nodig, dit bedrag uit bestaande middelen halen.
€ 1,022
Schrappen bijdrage aan Dutch Technology Week.
Geen taak voor de gemeente (Wellicht voor Ondernemersfonds Laarbeek?).
€ 20,000
Bezuiniging 0.5 fte t.b.v. RES (Regionale Energie Strategie).
Vooralsnog uitvoeren door huidige aantal fte’s.
€ 35,000
Bezuiniging 0.25 fte t.b.v. Applicatiebeheer GBI (Beheer gemeentelijke objecten in openbare ruimte & gebouwen).
Vooralsnog uitvoeren door huidige aantal fte’s.
€ 31,000
Bomenvervangingsplan.
Er is nog €200.000 geoormerkt geld beschikbaar is. Met de minimale variant uit het bomenbeleidsplan (€100 per boom) kunnen er dus 2000 bomen vervangen worden. Volgens het bomenbeleidsplan zijn 450 vervangingen/jaar nodig. Er zijn dus al financiële middelen beschikbaar voor de periode van 4 jaar.
€ 104,000
Diverse subsidies: Bezuiniging subsidie Vierbinden: Inzet buurtsportcoach.
Er zijn genoeg mogelijkheden in Laarbeek om te kunnen sporten en bewegen. De gemeente hoeft daarvoor niet ook nog zelf extra mogelijkheden te scheppen/bekostigen.
€ 25,553
Bezuiniging Educatie verkeersveiligheid (mensgerichte verkeersveiligheid).
Was een voorstel van het college in de Kadernota, wat niet is uitgevoerd. Deze bezuiniging alsnog opnemen in de begroting.
€ 10,000
Bezuiniging voortzetting Groenstrijd 2.0
Gezien huidige financiele situatie heeft dit geen prioriteit voor ons. In beantwoording van onze technische vragen is aangegeven dat het om zo’n 45.000 euro gaat (anders ingezet geld vanuit ander budget). Dit bedrag kan dus bespaard worden.
€ 45,000
5% Bezuiniging alle subsidies Cluster 1.
Sport, Vrije tijd, zorgen voor elkaar.
Lage lasten en een voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar Laarbeek, betekent dat iedereen een steentje moet bijdragen. Dit is een bezuiniging die heel goed te dragen is (slechts €5 per €100 subsidie, €50 per €1000  subsidie, enz…).
€ 13,115
5% Bezuiniging alle subsidies Cluster 2.
Kunst en (volks)kultuur.
Lage lasten en een voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar Laarbeek, betekent dat iedereen een steentje moet bijdragen. Dit is een bezuiniging die heel goed te dragen is (slechts €5 per €100 subsidie, €50 per €1000  subsidie, enz…).
€ 5,657
5% Bezuiniging alle subsidies Cluster 3.
Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen welzijn & zorg.
Lage lasten en een voor zoveel mogelijk mensen betaalbaar Laarbeek, betekent dat iedereen een steentje moet bijdragen. Dit is een bezuiniging die heel goed te dragen is (slechts €5 per €100 subsidie, €50 per €1000  subsidie, enz…).
De Laarbeekse gemeenschapshuizen vallen buiten deze bezuiniging.
€ 176,000
Bezuiniging subsidies Cluster 4.
Preventie & Zorg – Bouwen aan sociale netwerken.
Vanwege ontbreken SMART doelen welke voor gemeenteraad controleerbaar zijn.
€ 12,953
Bezuiniging subsidies Cluster 4.
Preventie & Zorg – Projectsubsidie gezonde basis.
Vanwege ontbreken SMART doelen welke voor gemeenteraad controleerbaar zijn.
€ 32,192
Taakstellende bezuiniging bibliotheek.
Bibliotheek moet meer terug naar waar deze voor bedoeld is (dus niet allerlei activiteiten die niets met de basisvoorziening van de bibliotheek te maken hebben).
€ 25,000
Taakstellende bezuiniging in Programma 5 van de Programmabegroting 2020
(Pag 58. bezuinigen binnen Gezondheid, Welzijn, Zorg & Onderwijs op taakvelden: 6.2 Wijkteams, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+, 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-, 6.82 Geëscaleerde zorg 18-, binnen Programma 5 Gezondheid, Welzijn, Zorg & Onderwijs (Pag 58 programmabegroting 2020). ).
1.5% van de totale uitgaven in Laarbeek op de genoemde taakvelden bezuinigen.
€ 155,000
Taakstellende bezuiniging: Een management functie minder binnen ambtelijke organisatie gemeente Laarbeek.
Aantal fte in deze functiegroep terugbrengen met 1 fte.
€ 100,000
Taakstellend bezuinigen Regulier onderhoud buitengebied (maaien bermen en sloten, snoeien, enz…).
Deze taakstellende bezuinigingsmaatregel bespreken tijdens een commissievergadering waarin, tezamen met een ambtenaar met kennis van zaken, wordt gekeken op welke manier deze taakstellende bezuiniging kan worden gerealiseerd. De uitkomst van deze bijeenkomst moet zijn dat een bezuiniging van €50.000 wordt bewerkstelligd.
€ 50,000
Terugdraaien bezuiniging budget Rekenkamercommissie Gemert-Bakel -Laarbeek.
Mede naar aanleiding van een brief van de griffiers Gemert/Bakel en Laarbeek, vinden wij een bezuiniging op de Rekenkamer niet goed. Juist zij kunnen onderzoek doen naar b.v. het functioneren van gemeenschappelijke regelingen.
-€ 11,000
Subsidie extra veld Sparta 25 NIET bezuinigen.
Terugkomen op besluit wat genomen is tijdens de Kadernota behandeling, gezien eerder overleg over dit onderwerp tussen Laarbeek Verenigt, de gemeente en de verenigingen + de financiele ruimte die er met onze bezuinigingsvoorstellen is in de begroting.
-€ 9,000
Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.