Commissie wil extra raadsvergadering beroepschrift N279

10 januari 2019

Woensdag 9 januari is de commissie Ruimtelijk domein bijeen geweest. Arian de Groot en Ton van de Wijdeven vertegenwoordigden PNL. Toon Brouwers is voorzitter van deze commissie.

Bij de mededelingen is inzicht gegeven in het proces om leidingen te leggen voor het vervoer van chemische grondstoffen naar een chemiebedrijf in Limburg. Het is nog niet zeker of er de leidingen komen. De betrokken minister heeft een gebied aangegeven waar de leidingen mogelijk kunnen worden gelegd. Voor Laarbeek betekent dit dat het zoekgebied van de leidingen ligt aan de westkant van Lieshout achter het nieuwe plan Nieuwenhof Noord. De direct betrokkenen zijn geïnformeerd.

Het erfgoedbeleid – monumenten, archeologie e.d. – wordt actueel gemaakt. Hiervoor worden betrokkenen uitgenodigd om mee te denken. Denk hier aan heemkunde, eigenaren van monumenten, gilden ed. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor een eenmalig krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,00.

De gemeente gaat de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving onderbrengen bij de zogenaamde Odzob (omgevingsdienst voor Zuidoost Brabant). Dit moet leiden tot een efficiëntere en effectievere taakuitvoering van de gemeenten, provincie en de drie Brabantse omgevingsdiensten en een gelijk speelveld voor alle ondernemers en een betere naleving van wet- en regelgeving. Hiertoe is het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht opgesteld. Punt is wel dat weer meer diensten van de gemeente op afstand komen te staan. Een nog verdere regionalisering heeft dit tot gevolg.

De beleidsnota’s open plekken beleid en opvulling door splitsing van hoekpercelen bieden een afwegingskader om verzoeken tot inbreiding of opvulling van ruimtes ten behoeve van woningbouw te kunnen beoordelen.
In deze nota’s staan afwegingen voor het al dan niet toestaan van woningbouw in open plekken in de dorpen. Echter de toekomst voor woningbouw ligt niet meer in de open plekken. Meer in het omzetten en transformeren van bestaande woningbouw en/of oude industrieterreinen naar nieuwe woningbouw. Daarom worden deze nota’s ingetrokken.

Een steeds terugkerend punt is de bereikbaarheid. Het gaat hierbij om de weg Veghel Asten, De Beekse Brug, de verbeteringen van knelpunten in de regio etc.
Voor nu is er overeenstemming met de provincie over de verbreding van de Peeldijk tot aan het klooster. De kosten van deze verbreding worden betaald door de provincie.
Over de weg Veghel-Asten wil een meerderheid van de commissie een extra raadsvergadering over het al dan niet indienen van een beroepschrift tegen de provincie over het alsnog verbreden van deze weg tot 2 x 2.

In de rondvraag zijn vragen gesteld over diverse knelpunten van de openbare verlichting. Zoals ook de Herendijk. De wethouder heeft aangegeven hierover in onderzoek te zijn. Het blijft een moeilijk punt om op te lossen.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.