Commissie Algemene Zaken

29 mei 2020

Donderdagavond 28 mei maakten de leden van de commissie Algemene Zaken, met Ron van den Berkmortel en Ronnie Tijssen namens PNL, er een lange avond van. De vergadering begon met een presentatie van burgemeester van der Meijden over de stand van zaken van de corona problemen rond nertsenfokkers. In deze presentatie zaten ook alle antwoorden verweven, die wij maandag schriftelijk al hebben gesteld.

De gezamenlijke Rekenkamers, waarbij 22 gemeenten zijn aangesloten, hebben een onderzoek gehouden naar hoe effectief en efficiënt de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (Odzob) haar werk uitvoert. Met de conclusies van het rapport in de hand constateert PNL dat er kansen zijn om verder te verbeteren. Zo blijkt b.v. dat de kaderstelling door colleges en raden gebrekkig is, terwijl hier volgens ons alles uiteindelijk toch mee begint. Ook ontvangen gemeenten geen terugkoppeling over de resultaten en effecten van de collectieve taken. We gaan er dus maar vanuit dat deze goed worden uitgevoerd! Ook doelstellingen, de financiële kaders en inhoudelijke kaders en de uitwerking worden niet geëvalueerd. Dit zijn volgens ons basiszaken, die altijd dienen te gebeuren. Verder onderstrepen we het advies uit het onderzoek om als raad aan het college een notitie te vragen over de rol en de positie van de raad. Het college vraagt het bestuur van de Odzob nu een extern bureau een plan van aanpak op te laten stellen en de aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamer nader uit te werken. Wij hebben donderdag voorgesteld een soort van Krachtteam (naar goed voorbeeld van Senzer) in het leven te roepen. Hierin kunnen alle betrokken partijen betrokken worden, zodat direct oplossingen voor verbeteringen kunnen worden gezocht, die ook draagvlak hebben bij alle partijen. De verantwoordelijk wethouder is hier geen voorstander van. 24 Juni bespreekt het Algemeen Bestuur van de Odzob het rapport.

Een ander voorstel wat ter tafel kwam is de aankoop van audio en videoapparatuur voor de raadszaal. De huidige apparatuur mag vanaf volgend jaar wettelijk niet meer worden gebruikt, en is ook versleten. Wij zijn voorstander van het live uitzenden van officiële en openbare politieke vergaderingen, zien zeker een meerwaarde voor de Laarbeekse inwoners, en een kans om politiek en burgers iets dichter bij elkaar te brengen. Omdat in een eerder plan ook de apparatuur in de commissiekamer vervangen zou worden, komt er voor de raadsvergadering nu een tweede voorstel bij met daarin ook deze vervanging. Verder vinden wij de jaarlijkse kosten (€6500) voor live streaming erg hoog. Omdat de wethouder hier geen verklaring voor kon geven, gaan wij hier zelf naar kijken. Tenslotte hebben we gevraagd of media, de gemeente zelf, politieke partijen of anderen vrij gebruik kunnen maken van de beschikbare beelden t.b.v. van b.v. nieuwsuitzendingen of informatieve uitingen. Dit antwoord krijgen we later schriftelijk.

Een 3e agendapunt waar veel discussie over was, is het voorstel om bestemmingsreserves die onnodig zijn geworden over te hevelen naar de Algemene Reserve (waarvan de prognose niet best is, zie grafiek). Voor een aantal van deze bestemmingsreserves vinden wij dat logisch. Bij een aantal hebben wij onze bedenkingen. Dat geldt b.v. voor de ‘Reserves ten behoeve van afdekking risico’s leningen’ (Starterslening € 1.500.000, zonnepanelen Brabant-Zuidoost €1.240.000, en Duurzaamheidslening 2020 €300.000). In het voorstel staat: “wanneer genoemde risico’s op deze leningen ook in de risicoparagraaf worden opgenomen en een deel van onze algemene reserves hiervoor wordt afgezonderd als risicobuffer is handhaving van deze bestemmingsreserves dubbelop”. Wij vinden dat het er op deze manier op lijkt dat op een ‘gekunstelde manier’ de Algemene Reserve opgehoogd wordt.

Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.