9. Inwoners

De samenwerking met inwoners wordt bevorderd

Inwoners zijn ervaringsdeskundigen van hun eigen wijk, dorp en vereniging. Samenwerken met inwoners is daarom belangrijk, omdat inwoners vaak goede en creatieve ideeën hebben die hun wijk of kern ten goede komen. Ook wordt het draagvlak van verschillende plannen vergroot als inwoners daar invloed op hebben. Dat is de reden dat onze dorpsraden zo belangrijk zijn voor de kernen. Dorpsraden zijn makkelijk en laagdrempelig te bereiken voor kleine leefbaarheidsprojecten met direct resultaat voor de eigen wijk of kern.

De komende vier jaar wil PNL zich inzetten voor meer structurele samenwerking met inwoners. Daarbij is het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het hele besluitvormingsproces, vanaf de ideeënfase tot en met de uitvoeringsfase. Een belangrijke voorwaarde om deze samenwerking te bevorderen, is een goede en tijdige informatievoorziening.

Hieronder geven we een aantal concrete voorbeelden:

Politieke vergaderingen worden toegankelijker voor inwoners

Samenwerking met inwoners is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Toch is de manier van politiek vergaderen de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. PNL wil daarom op een nieuwe manier vergaderen, waarbij inwoners betrokken worden.

Inwoners mogen meedoen met commissievergaderingen

Nu hebben inwoners slechts de mogelijkheid om 5 minuten in te spreken voorafgaand aan elk agendapunt van een commissievergadering. Ook is het volgens de regels niet mogelijk om met de commissieleden in dialoog te gaan. Wij denken dat het van groot belang is dat inwoners in dialoog kunnen gaan met de gemeenteraad en het college, niet alleen in de ontwerpfase, maar ook in de besluitvormingsfase. Daarom zetten wij ons in om inwoners mee te laten doen met commissievergaderingen: ‘van inspreken naar meepraten’.

Inwoners worden uitgenodigd voor themavergaderingen

Naast reguliere raads- en commissievergaderingen zijn er regelmatig themabijeenkomsten van de gemeenteraad. PNL vindt dat inwoners proactief benaderd moeten worden om mee te doen aan deze bijeenkomsten. PNL wil ook dat inwoners onderwerpen kunnen aandragen voor deze raadsbijeenkomsten.

Belangrijke onderwerpen krijgen een jaar lang extra aandacht

Om belangrijke thema’s goed op de kaart te zetten wil PNL experimenteren met jaarthema’s. In elk jaar van de komende periode willen wij één onderwerp extra aandacht geven. Dit onderwerp wordt samen met inwoners bepaald. Zo zou 2018 het jaar van hondenpoep, verkeersveiligheid of lagere lasten kunnen worden.

Burgerjournalistiek wordt bevorderd

Stel je voor dat er in jouw dorp een burgerjournalist is die de politiek nauwlettend volgt en hierover prikkelende columns maakt voor de krant, de radio en social media.

Journalistiek is een belangrijk onderdeel van de democratie. Het heeft de belangrijke functie om de lokale politiek onder de aandacht van de inwoners te brengen. Ook functioneert het als waakhond

van de politiek. In Laarbeek hebben we al fantastische nieuwsplatforms, zoals MooiLaarbeekKrant en Omroep Kontakt. Wij denken dat we samen met hen en met de inwoners, de journalistiek een boost kunnen geven. De komende jaren willen wij ons daarom inzetten voor burgerjournalisten die, onafhankelijk en vanuit hun eigen perspectief, de politiek kunnen duiden op verschillende communicatieplatforms.

Dit project is ontstaan bij Jong PNL. Lees hierover meer op de Jong PNL-pagina (Hoofdstuk 13).


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.