1. Financiën

De financiën worden op orde gebracht

Hét uitgangspunt van PNL is en blijft een goed, gedegen en duurzaam financieel beleid. Naar onze overtuiging is een goede financiële positie de basis van alles wat Laarbeek doet en wil gaan doen. Wij maken onze ambities waar op basis van een gedegen financiële onderbouwing. Wij willen verantwoord met het geld van onze inwoners omgaan. Daarbij hebben we als uitgangspunt dat de voorzieningen op orde en passend blijven met lage woonlasten voor de inwoners.

Geld wordt pas uitgegeven als het er is

De afgelopen periode is er nagenoeg niets verkocht op Bemmer IV en zijn er enorme tekorten op het gebied van jeugdzorg ontstaan. Hierdoor is de financiële situatie van Laarbeek lang niet meer zo goed als voorheen. Zelfs de provincie verwacht dat Laarbeek maatregelen treft om financieel bij te sturen op het gebied van jeugdzorg (dit schrijft de provincie in een brief over de beoordeling van de begroting 2018).

PNL vindt het daarom belangrijk dat de gemeente kritisch kijkt naar uitgaven, inhuur van externe (advies)bureaus en het verlichtingsplan. Waar nodig schrappen we dat wat niet noodzakelijk is of geen meerwaarde heeft. PNL kijkt kritisch naar bestaand beleid: kan er wellicht meer met minder? Wij vinden het belangrijk om bewezen alternatieven van andere gemeenten serieus te overwegen én om te luisteren naar onze inwoners.

Een belangrijk uitgangspunt daarbij is om geen geld uit te geven als het er niet is. De afgelopen jaren is te vaak de algemene reserve aangesproken (de spaarpot van de gemeente) om (structurele) uitgaven te doen. Ons uitgangspunt bij nieuwe plannen is om eerst middelen te reserveren en het dan pas uit te geven, zoals u dat thuis ook doet.

Er komt een einde aan de grote lastenstijgingen van afgelopen periode

Laarbeek heeft een naam hoog te houden op het gebied van lage woonlasten voor de inwoners. De afgelopen jaren zijn de woonlasten echter zo veel gestegen dat we zelfs landelijke records hebben gebroken. De goede naam die we eerst hadden, willen wij herstellen.

OZB (Onroerendezaakbelasting)

De OZB mag geen sluitpost van de begroting zijn en mag niet stijgen omwille van tekorten. De afgelopen periode is dit wel gebeurd. Voor inwoners is deze met ruim 29% gestegen en voor ondernemers zelfs met bijna 35%. Hier komt wat ons betreft een einde aan. Tekorten moeten opgevangen worden door andere posten te verlagen en/of door andere keuzes te maken.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn. Door het steeds meer scheiden van de diverse afvalstromen (glas, papier, PMD, oud ijzer, textiel, wegwerpluiers, GFT, etc. ) wordt steeds minder ‘restafval’ aangeboden in de grijze container. Door het scheiden van al die afvalstromen zouden de kosten voor de inwoners omlaag moeten gaan. Toch gaat in 2018 de afvalstoffenheffing fors omhoog.

PNL wil de komende periode de kosten naar beneden brengen. Hierdoor zal het scheiden van afval weer dubbel lonen: goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.

Rioolheffing

De rioolheffing moet kostendekkend zijn. Gelukkig heeft Laarbeek al lange tijd een actueel rioolbeheersplan, waardoor de kosten beheersbaar zijn en blijven.


Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van PNL? Met onze digitale nieuwsbrief ontvangt u automatisch aan het eind van iedere maand een overzicht van onze nieuwsberichten.